ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ Ν.4495/2017-ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ν.4495/17 - ΦΕΚ 167Α /3-11-2017

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΩΝ

ΑΡΘΡΑ 28 ΕΩΣ 51

Άρθρο 28 Ορισμοί link icon2

Άρθρο 29 Διοικητικές πράξεις για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών link icon2

Άρθρο 30 Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας link icon2

Άρθρο 31 Αρμόδια όργανα χορήγησης πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών link icon2

Άρθρο 32 Έκδοση οικοδομικών αδειών σε εκκλησιαστικά ιδρύματα link icon2

Άρθρο 33 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες link icon2

Άρθρο 34 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση στοιχείων από τις Υ.ΔΟΜ.  μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας link icon2

Άρθρο 35 Προέγκριση οικοδομικής άδειας link icon2

Άρθρο 36  Κατηγορίες τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών link icon2

Άρθρο 37 Έκδοση Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας link icon2

Άρθρο 38 Διαδικασία ελέγχου Οικοδομικής Άδειας link icon2

Άρθρο 39 Προδιαγραφές σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος και διαγράμματος κάλυψης link icon2

Άρθρο 40 Δικαιολογητικά για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας link icon2

Άρθρο 41 Δικαιολογητικά για τη χορήγηση της Έγκρισης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας link icon2

Άρθρο 42 Ισχύς, αναθεώρηση και ενημέρωση οικοδομικών αδειών και προεγκρίσεων και εγκρίσεων μικρής κλίμακας και γνωστοποίησης πρόσθετων εργασιών link icon2

Άρθρο 43 Εκτέλεση οικοδομικών εργασιών link icon2

Άρθρο 44 Στάδια ελέγχου οικοδομικής άδειας link icon2

Άρθρο 45 Διαδικασία ελέγχου εφαρμογής οικοδομικών αδειών link icon2

Άρθρο 46 Πόρισμα Ελέγχου των Ελεγκτών Δόμησης link icon2

Άρθρο 47 Αποπεράτωση έργου και σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας link icon2

Άρθρο 48 Κυρώσεις link icon2

Άρθρο 49 Μητρώο μελετητών και επιβλεπόντων μηχανικών και καθήκοντα link icon2

Άρθρο 50 Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Πρώτου Τμήματος Β΄ link icon2

Άρθρο 51 Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίου Πρώτου Τμήματος Β΄link icon2