Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (Π.Ε.Α.)

από 1/1/2016 ανεξαρτήτου επιφάνειας

 

[link_icon2 ] ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΕΔΩ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ [link_icon2]

 

peademo1_1

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) ή ενεργειακής κατάστασης, είναι το έγγραφο που εκδίδεται από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή , (μηχανικός που έχει ενταχθεί στο Ειδικό Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ).
Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ως έγγραφο ελέγχεται ηλεκτρονικά και αναγνωρίζεται από το ΥΠ.Ε.Κ.Α όπου διατηρείτε σε ειδική βάση δεδομένων , ώστε με τους ειδικούς κωδικούς που το συνοδεύουν να ελέγχεται η εγκυρότητά του .

 

 

 

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ή Κατάστασης απαιτείται πλέον για όλα τα κτίρια ανεξαρτήτου επιφάνειας, των βασικών χρήσεων (κατοικία (μόνιμης ή παραθεριστικής) , επαγγελματική στέγη, συνάθροισης κοινού, εκπαίδευσης, προσωρινής διαμονής, υγείας και πρόνοιας κλπ)

 

Το ΠΕΑ απαιτείται με την ολοκλήρωση της κατασκευής ενός νέου ή ενός ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.

 

Ενεργειακό Πιστοποιητικό είναι επίσης υποχρεωτικό  σε περίπτωση πώλησης ολόκληρου κτιρίου ή τμήματος του.

 

Στην περίπτωση νέας μίσθωσης το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης είναι υποχρεωτικό , αν πρόκειται για ολόκληρο κτίριο από 9-1-2011 και αν πρόκειται για τμήμα του (π.χ. διαμέρισμα – κατάστημα ) , από τις 9-2-2012

 

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης προβλέπεται από το Νόμο 3661/08  ο  οποίος αναφέρει :

 

Άρθρο 1 Σκοπός : Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εναρμονίζεται
η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 «Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» (ΕΕ L1 της 4.1.2003).

 

Άρθρο 2 Ορισμοί : παράγραφος 5. «Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου»: Πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή άλλον φορέα που αυτό ορίζει, το οποίο εκδίδεται από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή Κτιρίων και αποτυπώνει την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου.» η οποία ως έννοια ορίζεται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ως εξής : «παράγραφος 2. «Ενεργειακή απόδοση κτιρίου»: Η ποσότητα ενέργειας που πράγματι καταναλώνεται ή εκτιμάται ότι ικανοποιεί τις διάφορες ανάγκες που συνδέονται με τη συνήθη χρήση του κτιρίου, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη θέρμανση, την παραγωγή θερμού νερού, την ψύξη, τον εξαερισμό και το φωτισμό. Η ποσότητα αυτή εκφράζεται με έναν ή περισσότερους αριθμητικούς δείκτες, οι οποίοι έχουν υπολογισθεί λαμβάνοντας υπόψη τη μόνωση, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης, το σχεδιασμό και τη θέση του κτιρίου σε σχέση με κλιματολογικούς παράγοντες, την έκθεση στον ήλιο και την επίδραση γει τονικών κατασκευών, την παραγωγή ενέργειας του ίδιου
του κτιρίου και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την ενεργειακή ζήτηση, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι κλιματικές συνθήκες στο εσωτερικό του κτιρίου. 

Κτίρια που εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ είναι:

- για κτίρια με χρήσεις: βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια
υγρών καυσίμων.
- Τα διατηρητέα κτίρια και οι παραθεριστικές κατοικίες εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ;
Δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ τα διατηρητέα κτίρια και οι παραθεριστικές κατοικίες (με
διαμονή μικρότερη των τεσσάρων μηνών).
 

 Το κόστος του Ενεργειακού Πιστοποιητικού έχει καθορισθεί όπως παρακάτω :

 
- Τροποποιείται το άρθρο 10, ως εξής:
«Άρθρο 10 – Αμοιβές Ενεργειακών Επιθεωρητών - Για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης 
1. Η αμοιβή για τη διενέργεια επιθεώρησης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας καθορίζεται ελεύθερα με συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις παρακάτω τιμές:
α) Για κτίρια ή κτιριακές μονάδες όλων των χρήσεων εκτός της κατοικίας, δύο και μισό (2,5) ευρώ ανά τ.μ. ωφέλιμης επιφανείας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας και δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ στο σύνολο.
β) Για κτίρια ή κτιριακές μονάδες με χρήση κατοικίας, δύο (2) ευρώ ανά τ.μ. ωφέλιμης επιφανείας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας και πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ στο σύνολο.
2. Η αμοιβή για τη διενέργεια επιθεώρησης συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού κτιρίου καθορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις παρακάτω τιμές:
Με εγκατεστημένη ισχύ:
- έως και 200kW, διακόσια πενήντα (250) ευρώ
- από 201 έως και 400 kW, τετρακόσια (400) ευρώ
- από 401 και άνω, οκτακόσια (800) ευρώ
 
  
- Όταν επιθεωρείται τμήμα κτιρίου κατοικίας (διαμέρισμα): 2,0 ευρώ/τμ  (ελάχιστο κόστος 150 ευρώ)
- Όταν επιθεωρείται μονοκατοικία: 1,5 ευρώ/τμ (ελάχιστο κόστος 200 ευρώ)
Για άλλες περιπτώσεις κτιρίων (πχ γραφεία)
- έως 1000 τμ: 2,5 ευρώ/τμ  (ελάχιστο κόστος 300 ευρώ)
- πάνω από 1000τμ: 2,5 ευρώ/τμ για τα πρώτα 1000τμ και 1,5 ευρώ/τμ για τα υπόλοιπα τμΓια περιπτώσεις κατοικιών:- Όταν επιθεωρείται ολόκληρη πολυκατοικία: 1,0 ευρώ/τμ (ελάχιστο κόστος 200 ευρώ) - Όταν επιθεωρείται τμήμα κτιρίου κατοικίας (διαμέρισμα): 2,0 ευρώ/τμ  (ελάχιστο κόστος 150 ευρώ) - Όταν επιθεωρείται μονοκατοικία: 1,5 ευρώ/τμ (ελάχιστο κόστος 200 ευρώ) Για άλλες περιπτώσεις κτιρίων (πχ γραφεία)- έως 1000 τμ: 2,5 ευρώ/τμ  (ελάχιστο κόστος 300 ευρώ) - πάνω από 1000τμ: 2,5 ευρώ/τμ για τα πρώτα 1000τμ και 1,5 ευρώ/τμ για τα υπόλοιπ

Μεταβείτε στις υπηρεσίες του γραφείου μας

 

green_card_com

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ