ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17 23-10-2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  17/ 2012      49110 23-10-2012

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ   Δ/ΝΣΗ   ΠΟΛΕΟΟΜΙΑΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ   Ο.Κ.Κ.

 

                                        

ΘΕΜΑ :     Διευκρινίσεις  σχετικά  µε  τον  τρόπο υπολογισµού  των  προστίµων  αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές.

 

Σας  ενηµερώνουµε ότι σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην  υπ αριθ. 45605/11-9-2012 (ΦΕΚ 2622 Β) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονοµικών και ΠΕΚΑ παρατάθηκε η προθεσµία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών στο ν. 4014/11 (άρθρα 24 και 26) έως  και  31.01.2013     και  η  υποβολή των  δικαιολογητικών  της  β φάσης για  όλες  τις περιπτώσεις αιτήσεων έως  και 30.06.2013.

Γενικά,   όσον   αφορά    στο   Κεφάλαιο   Β «Ρύθµιση   αυθαιρέτων   σε   συνάρτηση  µε δηµιουργία  περιβαλλοντικού   ισοζυγίου» του   ν.  4014/11,  επισηµαίνεται   η   υποχρέωση υπαγωγής στις διατάξεις του όλων  των  πρό της 28 7 2011 αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων, που δεν αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4014/11.

Ειδικότερα από τα οριζόµενα στο άρθρο 23 του ν. 4014/11 προκύπτει ρητά  ότι για το χρονικό   διάστηµα   ισχύος  του   νόµου εφ όσον    η   αυθαίρετη    κατασκευή  ή  χρήση περιλαµβάνεται στις περιπτώσεις που  περιοριστικά αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4014/11, επιτρέπεται η χορήγηση βεβαίωσης µηχανικού της παρ. 4 του άρθρου 23 του νόµου και κατ επέκταση και η µεταβίβαση κατά την παρ. 1 του ιδίου άρθρου. Συνεπώς και η έκδοση   από  τις  αρµόδιες  Υ∆ΟΜ  άδειας  νοµιµοποίησης,  προαπαιτεί  την  υπαγωγή  των αυθαιρεσιών στην παρ. 2 του άρθρου 26 του νόµου  µε την υποχρέωση καταβολής µόνο του σχετικού παραβόλου.


Α. ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ.

 

Με  αφορµή  πολλά  ερωτήµατα  από  Υπηρεσίες  όµησης  σχετικά  µε  τη  διατύπωση του εδαφίου   Ι.α   της   παρ. Β της Εγκυκλίου  1/2012,  που  αναφέρεται   στον   τρόπο υπολογισµού των προστίµων «για κάθε εκκρεµή υπόθεση» διευκρινίζουµε τα εξής :

 

1. - Οριστικά πρόστιµα ανέγερσης αυθαιρέτων κατασκευών :

 Tα  πρόστιµα  αυθαιρέτων  κατασκευών που  είχαν  υπολογιστεί  µε  τις  προϊσχύουσες διατάξεις έχουν καταστεί oριστικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π./τος 267/98, εφ όσον  :

 α) Έχει εκδοθεί οριστική απόφαση της Επιτροπής της αρ. 4 του άρθρου 4 του Π./τος 267/98 ή

 β) Έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσµία της παρ. 2 του άρθρου 1 του Π./τος  267/98, δηλ. δεν έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα ένσταση ή 

 γ)  Έχει  κατατεθεί  εµπρόθεσµα  αίτηση  αποδοχής  του   προστίµου  εκ  µέρους   του ενδιαφεροµένου  ιδιοκτήτη  και  υπαγωγής στις  διατάξεις  της  παρ. 6α, του  άρθρου 23 του  ν2300/95 (ΦΕΚ 69 Α’).

 Εποµένως στις  ανωτέρω περιπτώσεις,  οι  οποίες  δεν  είναι  εκκρεµείς  υποθέσεις,  τα πρόστιµα  βεβαιώνονται  στις αρµόδιες  ΟΥ  ως είχαν υπολογιστεί.  Σε  περίπτωση  που οι αρµόδιες Υ∆ΟΜ έχουν  προβεί εκ παραδροµής σε ενέργειες διαφορετικές από τα  οριζόµενα ανωτέρω  (π.χ.  επανυπολογισµό  οριστικών  προστίµων  σύµφωνα  µε  το  άρθρο 27 του  ν4014/11 ή/και βεβαίωσή του την αρµόδια ΟΥ) οφείλουν να ανακαλέσουν ή να ακυρώσουν τις ενέργειες αυτές.

 

2. - Πρόστιµα διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών :

 Για τις  περιπτώσεις  αυθαιρέτων  κατασκευών που δεν  έχουν  βεβαιωθεί  στην  αρµόδια ΟΥ  τα πρόστιµα  διατήρησης,  ο υπολογισµός  τους  γίνεται  µε τις προϊσχύουσες διατάξεις από το χρόνο διαπίστωσης της αυθαιρεσίας µέχρι την ισχύ του ν.4014/11 (ήτοι την 21-9-2011).  Για  το διάστηµα από την έναρξη ισχύος του ν. 4014/11 και µετά ο υπολογισµός γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 27 του νόµου και  µε την τιµή ζώνης που ισχύει  στην περιοχή  του  ακινήτου,  σύµφωνα  µε  το  σύστηµα αντικειµενικών  αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης.

 

3. - Τιµή ζώνης

Για τον υπολογισµό των  προστίµων του άρθρου 27 του ν. 4014/11 ως  τιµή ζώνης για αυθαίρετες  κατασκευές που βρίσκονται  σε  περιοχές  που δεν  έχει  καθοριστεί  τιµή  ζώνης,  σύµφωνα µε το σύστηµα  αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών, εφαρµόζονται κατ αναλογία τα οριζόµενα στην παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 4014/11.

 

4. - ιαγραφή προστίµων

α)  Σε  κάθε  περίπτωση  η  διαγραφή  των  προστίµων  χρηµατικού  καταλόγου  ή  πράξης  επιβολής  προστίµων γίνεται µετά  την ολοσχερή  εξόφληση του  ενιαίου  ειδικού  προστίµου (παρ. 11  του  άρθρου  24  του  ν.  4014/11,  όπως ισχύει)  και  µετά την προσκόµιση  των δικαιολογητικών   της  παρ.  5δ   του   άρθρου  29  του   ν.  4067/12,  δηλ.   την   αίτηση  του ενδιαφεροµένου, η  οποία  συνοδεύεται  από τη  βεβαίωση  υπαγωγής στις  διατάξεις  του  ν.4014/11 και  υπεύθυνη δήλωση (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  1) ότι  τα  πρόστιµα,  των  οποίων  ζητείται  η διαγραφή, αφορούν το ακίνητο, το οποίο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4014/11.

 Η Υπηρεσία όµησης ελέγχει τα συνηµµένα  στην αίτηση δικαιολογητικά ως εξής :

 i) τη βεβαίωση  της  υπαγωγής/περαίωσης  στη  ρύθµιση  του  ν. 4014/11 ως  προς την καταβολή του συνόλου  του ενιαίου ειδικού προστίµου και

 ii) την υπεύθυνη δήλωση αποκλειστικά ως  προς την ορθότητα των τεχνικών στοιχείων που αναγράφονται σε  αυτήν  σε  σχέση  µε τις παραβάσεις που περιγράφονται στη  σχετική έκθεση αυτοψίας

 Εφ   όσον    απο  τα   υποβληθέντα  προκύπτει   οτι   οι   καταγεγραµµένες   αυθαίρετες κατασκευές έχουν  υπαχθεί στη ρύθµισητ του ν. 4014/11, η Υπηρεσία όµησης εκδίδει πράξη µε την οποία ακυρώνει τον οικείο χρηµατικό κατάλογο  ή την πράξη επιβολής προστίµου και την  αποστέλλει  στην  αρµόδια  φορολογική  αρχή,  σε  περίπτωση  που τα  πρόστιµα  έχουν βεβαιωθεί  και φορολογικά, προκειµένου  η ΟΥ να διαγράψει  κάθε  σχετική  πράξη κατά την παρ. 11 του άρθρου 24 του ν. 4014/11Στην περίπτωση οριστικών προστίµων, για τα οποία δεν έχει αποσταλεί στην αρµόδια ΟΥ ο σχετικός χρηµατικός κατάλογος  και  ζητείται   ακύρωση  της   πράξης  επιβολής προστίµου,  δεν  απαιτείται  προηγούµενη απόφαση του  ΣΥΠΟΘΑ προκειµένου  η Υπηρεσία όµησης να ακυρώσει την πράξη επιβολής προστίµουΣτις   ανωτέρω  περιπτώσεις   η   σχετική   πράξη  ακύρωσης  υπογράφεται   από  τον προϊστάµενο της Υπηρεσίας όµησης.

 

β) Σε περίπτωση  που επιβληθέν  πρόστιµο  αφορά  περισσότερες  αυθαιρεσίες  από αυτές που έχουν  τελικά υπαχθεί στη ρύθµιση του ν. 4014/11 ο χρηµατικός κατάλογος ακυρώνεται στο   σύνολό   του  και   συντάσσεται   νέος   κατά την παρ.1 και  του παρόντος  για   τις πολεοδοµικές  και  κτιριοδοµικές  παραβάσεις  που δεν  έχουν  ρυθµιστεί  µε  το  ν. 4014/11 ή ακυρώνεται µερικώς εφ’ όσον  τούτο είναι εφικτό, κατά περίπτωση.

 

γ) Μετά  τη  διαδικασία  διαγραφής  προστίµου,  σε  περίπτωση  που η  καθ ύλη  αρµόδια Υπηρεσία όµησης διαπιστώσει ψευδή  στοιχεία στην υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη µε την οποία  ζητήθηκε  η  διαγραφή  ανακαλεί  τη  πράξη υπαγωγής  στη  ρύθµιση του  ν.  4014/11, καθώς και  τυχόν πράξη αναστολής,  εφαρµόζει τις ισχύουσες περί αυθαιρέτων διατάξεις και επιβάλλει τα  πρόστιµα του άρθρου 27 του ν. 4014/11 κατά τα τεχνικά στοιχεία της έκθεσης αυτοψίας, χωρίς νέα αυτοψία (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2)Η πράξη ανάκλησης  της υπαγωγής στη ρύθµιση του ν. 4014/11, καθώς και επικυρωµένο αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη (και της συνηµµένης σε αυτήν υπεύθυνης δήλωσης  του  µηχανικού  για  την περ. του Υποδείγµατος1)  αποστέλλεται  στον  αρµόδιο εισαγγελέα για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες.

 

5. Ανάκληση δηλώσεων υπαγωγής στο ν. 4014/11

 Τα  αναφερόµενα στην  προηγούµενη παρ. 4γ  εφαρµόζονται  κατ αναλογία  στις  εξής περιπτώσεις :

 α) ιαπίστωσης ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης κατά το δειγµατοληπτικό έλεγχο  κατεφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4014/11,

 β) ιαπίστωσης οτι οι αυθαίρετες κατασκευές εµπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. του άρθρου 23 του ν. 4014/11, καθώς και

 γ) Απόφασης  του  ΣΥΠΟΘΑ για  ανάκληση  της  πράξης υπαγωγής στο  ν. 4014/11. Η σχετική πράξη ανάκλησης  της δήλωσης υπαγωγής στη ρύθµιση του ν. 4014/11 αποστέλλεται στο  ΤΕΕ για  ενηµέρωση του ηλεκτρονικού συστήµατος (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3). Επισηµαίνεται οτι στην  απόφαση του ΣΥΠΟΘΑ επί προσφυγής, εφ όσον  η προσφυγή γίνει δεκτή, πρέπει να γίνεται ρητή  αναφορά για την  επιστροφή  του παραβόλου της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν.4030/2011  στο   δικαιούχο,  καθώς  και   επισηµείωση   επί   του   παραβόλου,  κατ ανάλογη εφαρµογή της παρ. 1 της Εγκυκλίου 17/10 του ΥΠΕΚΑ.

 

6. Ενηµέρωση του  πληροφοριακού συστήµατος  

 

Αντίγραφο  της  πράξης  ανάκλησης  (Υποδείγµατα   ή   κατά  περίπτωσηποστέλλεται αµελητί στο ΤΕΕ για την ενηµέρωση του πληροφοριακού  συστήµατος.  Με  ευθύνη   του Προϊσταµένου της  Υ∆ΟΜ εκτυπώνεται  αντίγραφο  της  δήλωσης υπαγωγής στην  οποία  θα έχει ήδη καταγραφεί η ανάκλησή της και  συµπληρώνεται ο σχετικός φάκελος  αυθαιρέτου.

 Η ως  άνω  διαδικασία ενηµέρωσης του πληροφοριακού συστήµατος µε τις ανακλήσεις των δηλώσεων υπαγωγής στη ρύθµιση του ν. 4014/11 θα εφαρµόζεται από το ΤΕΕ µέχρι την ενεργοποίηση   της  δυνατότητας  του  συστήµατος  να  ενηµερώνεται   απ  ευθείας   από  τις Υπηρεσίες όµησης.

 

7. Βεβαίωση της παρ. 15 του  άρθρου 24 του  ν. 4014/11

 Για  τη  χορήγηση  της   βεβαίωσης   της   παρ.  15  του   άρθρου  24  του   ν.  4014/11 προσκοµίζονται  στην  αρµόδια  Υ∆ΟΜ τα δικαιολογητικά  της  παρ. 5δ του  άρθρου 29 του  ν.4067/12 και εφαρµόζονται κατ αναλογία τα αναφερόµενα στην παράγραφο 4.

 

  

Β. -  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ  ΑΥΤΟΨΙΑΣ

 α) Μετά τη συγκρότηση του ΣΥΠΟΘΑ, καταργούνται οι επιτροπές κρίσεως ενστάσεων αυθαιρέτων   του  άρθρου  4  του  Π./τος   267/98  και   οι   εκκρεµείς   υποθέσεις   ενστάσεων εισάγονται προς εκδίκαση στο ΣΥΠΟΘΑ κατά ρητή εφαρµογή της παρ. β του άρθρου 31 του Ν.4030/2011, κατά την οποία τα ΣΥΠΟΘΑ εξετάζουν  κάθε προσφυγή κατά των πράξεων και παραλείψεων των οργάνων των Υ.ΟΜ. και των πρώην πολεοδοµικών γραφείων, σύµφωνα µε τις  διατάξεις  του παρόντος και  της  νοµοθεσίας  περί  αυθαιρέτων  ( π.δ  267/98), µετά την καταβολή του παραβόλου της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4030/2011.

 β) Για τις ενστάσεις κατά εκθέσεων αυτοψίας, οι οποίες είχαν υποβληθεί εµπροθέσµως σύµφωνα  µε τις  προϊσχύουσες  διατάξεις,  οι  Υπηρεσίες  όµησης πρέπει  να ενηµερώσουν τους  ενισταµένους για το νέο  θεσµικό καθεστώς, τη µεταβίβαση των  αρµοδιοτήτων στο νέο Συµβούλιο   και   για   την  υποχρέωση  προσκόµισης   του  παραβόλου υπέρ  του  Ελληνικού ηµοσίου  της  παρ. 2 του  άρθρου 33 του  Ν. 4030/11 προκειµένου  να εξεταστεί  η ένστασή  τους από το ΣΥΠΟΘΑ (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 4)Σε περίπτωση που δεν  προσκοµιστεί το σχετικό παράβολο η συζήτηση  της ένστασης αναβάλλεται για την αµέσως επόµενη συνεδρίαση, στην οποία το ΣΥΠΟΘΑ εκδικάζει σε κάθε περίπτωση το θέµα και αποφασίζει οριστικά.

 

 Ο Γενικός Γραµµατέας

 Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 17 /2012  [pdf_im]

 


/


Εκτύπωση