ΚΕΦ: 1.3 Προϋπολογισµός και περιφερειακή κατανοµή (Περιγραφή)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Περιγραφή – Προϋπολογισμός – Διάρκεια Προγράμματος

 

1.3 Συνολικός προϋπολογισμός Προγράμματος και Περιφερειακήκατανομή

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (Ε.Π.Αν.Ε.Κ.) του ΕΣΠΑ 2014- 2020. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 292,43 εκ. € (248,06 εκ. ευρώ από το ΕΠΑNΕΚ- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»- και 44,37 εκ. ευρώ από τα ΠΕΠ - Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα). Οι πόροι των ΠΕΠ (πλην του Βορείου Αιγαίου) βρίσκονται υπό την αίρεση ένταξης των αντίστοιχων πράξεων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα, στη βάση των προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί.

Στον πίνακα δίνεται η ενδεικτική κατανομή, ανά Περιφέρεια της χώρας, του προϋπολογισμού των 292,43 εκ. € από τους πόρους του «Ταμείου Εξοικονομώ II», που αφορά κυρίως σε χορήγηση δανείων για την υλοποίηση παρεμβάσεων και επιδότηση επιτοκίου, καιτου «Προγράμματος Άμεσης Ενίσχυσης», που αφοράεπιχορήγηση

κεφαλαίου για την υλοποίηση παρεμβάσεων και κόστος ενεργειακών επιθεωρήσεων, μελετών και συμβούλου έργου. Για την περιφερειακή κατανομή έχει ληφθεί υπόψη η συνεισφορά των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών και το πλήθος κτηρίων και νοικοκυριών των Περιφερειών, καθώς καιη κατανομή των πόρων του ΕΠ

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης σύστασης του «Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ».

Περιφέρεια

Ταμείο

Εξοικονομώ ΙΙ

Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης

Πόροι ΕΠΑΝΕΚ

Πόροι Περιφερειών

(1)

Πόροι ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός Προγράμματος Άμεσης

Ενίσχυσης

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

42.996.243,78

0,00

17.645.444,51

17.645.444,51

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

0,00

38.531.889,04

38.531.889,04

ΗΠΕΙΡΟΥ

4.500.000,00

9.903.055,59

14.403.055,59

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

0,00

18.725.777,85

18.725.777,85

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

1.000.000,00

12.243.777,83

13.243.777,83

ΑΤΤΙΚΗΣ

12.576.525,58

14.737.840,00

36.011.111,25

50.748.951,25

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

2.235.826,59

4.194.378,00

3.241.000,01

7.435.378,01

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1.824.876,17

2.000.000,00

10.263.166,71

12.263.166,71

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

8.366.527,88

0,00

6.662.055,58

6.662.055,58

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1.500.000,00

10.983.388,93

12.483.388,93

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

2.937.500,00

3.241.000,01

6.178.500,01

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

7.500.000,00

4.321.333,35

11.821.333,35

ΚΡΗΤΗΣ

6.000.000,00

8.282.555,59

14.282.555,59

ΣΥΝΟΛΟ

68.000.000,00

44.369.718,00

180.055.556,25

224.425.274,25

(1) Βάσει των αντίστοιχων προσκλήσεων των Διαχειριστικών Αρχών/ της ένταξης για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 

Στον ανωτέρω προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνονται τα διαχειριστικά κόστη του Δικαιούχου, καθώς και τα διαχειριστικά κόστη των Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών (Ε.Χ.Ο.) για τη διαχείριση φακέλου δανείου.

Τα κόστη του Προγράμματος για την αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή, του συμβούλου έργου και κόστη τυχόν μελετών καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του

«Προγράμματος Άμεσης Ενίσχυσης», για όλες τις κατηγορίες Ωφελουμένων του κεφαλαίου 2, συμπεριλαμβανομένου και της 7ης εισοδηματικήςκατηγορίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι ανωτέρω πόροι δύναται να συνδυασθούν με άλλους εθνικούς πόρους για την υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε επιλέξιμες κατοικίες.

 


Εκτύπωση