ΚΟΣΤΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ - ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

  Ο υπολογισμός του κόστους κατασκευής εξ ολοκλήρου ενός έργου , ή τμήματος αυτού,  εκτελείται με αναλυτικές μεθόδους επιμέτρησης των  υλικών και την καταγραφή τους και με κριτήρια προδιαγραφών, με το παράλληλο υπολογισμό του απαραίτητου αριθμητικά εργατοτεχνιτών και μηχανημάτων. Στον  υπολογισμό του κόστους περιλαμβάνονται και οι εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και το κόστος λήψης μέτρων ασφαλείας. Βασική προυπόθεση είναι η ύπαρξη μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών , γα κάθε μια εργασία, ώστε να ελαχιστοποιείται το σφάλμα.

Η υπηρεσία αυτή παρέχεται τόσο για τις ανάγκες πραγματογνωμοσύνης, όσο και για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης - διαγωνισμού.


Επκοινωνελιστε μαζί μας εδώ