ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ

meleti

 

Οι κύριες κατηγορίες των μελετών και αντίστοιχα των επιβλέψεων που αναλαμβάνει το γραφείο μας
είτε συνολικά είτε τμηματικά είναι οι ακόλουθες : 
 

 1. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
 2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ   Frown
 3. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ,  ΣΤΑΤΙΚΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ
 4. ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ
 5. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
 6. ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
 7. ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ή ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
 8. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
 9. ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ και ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
 10. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  ΝΕΟΥ ¨Η ΡΙΖΙΚΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΟΜΕΝΟΥ (ΚΕΝΑΚ) - (ΜΕΑ)
 11. ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ)  (ενημερωθείτε εδώ)
 12. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ - ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ  4014/2011
  
    Για κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος συμμετέχει σε κάθε στάδιο της μελέτης ώστε να είναι ενήμερος για την εξέλιξη του έργου και να μπορεί να γίνεται κοινωνός των επιλογών ο ίδιος θα διαχειριστεί στο μέλλον. Διαβάστε παρακάτω για τα στάδια της μελέτης.
 Frown  διαβάστε εδώ : σημαντική τροποποίηση για τα τυφλά οικόπεδα.
   

     Η επίβλεψη του έργου περιλαμβάνει δυο κατηγορίες :
  
 1.              Την τεχνική επίβλεψη
 2.  .           Την διοικητική - οικονομική επίβλεψη
     
    Η τεχνική επίβλεψη καθορίζεται και περιγράφεται ουσιαστικά από την μελέτη και το βαθμό που η τελευταία έχει εκπονηθεί. 
 
    Το μέγεθος και οι σπουδαιότητα του έργου, είναι οι κύριοι παράγοντες διαμόρφωσης του επιπέδου και του βαθμού που απαιτείται για την διοικητική επίβλεψη. 
 
    Οι εμπλεκόμενες ειδικότητες μηχανικών είναι αρκετές και υπαγορεύονται από το είδος και το μέγεθος του έργου. Το γραφείο μας συνεργάζεται με εκπροσώπους από όλες τις ειδικότητες που μπορείτε να τους γνωρίσετε στην κατηγορία "Στελέχωση" . Δεν αποκλείεται καμιά συνεργασία με άλλους, εφόσον αυτό απαιτηθεί από τον κύριο του έργου ή κριθεί απαραίτητο λόγω εξειδίκευσης,  για το ίδιο το έργο. 
 
 ΣΤΑΔΙΑ  ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 
 
 
    -Αναγνώριση και τοπογραφική αποτύπωση του οικοπέδου ή της έκτασης και αποτύπωση τυχόν υφιστάμενων κτιρίων και εγκαταστάσεων.
 
    -Χωροθέτηση της κτιριακής εγκατάστασης, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.
 
    -Σύνταξη και συμπλήρωση των φακέλων για την συγκέντρωση των απαραίτητων εγκρίσεων από τους αρμόδιους φορείς και για όσους απαιτείται (Υπουργείο Γεωργίας, Δ/νση Αρχαιολογίας, Δ/νση Βιομηχανίας κλπ.)
 
    -Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης σύμφωνα με τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό, τον Κτιριοδομικό Κανονισμό και τους Κανονισμούς Ειδικών Κτιριακών Έργων (αν πρόκειται για ειδικό κτίριο)
 
    -Σύνταξη του Κτιριολογικού Προγράμματος  με το οποίο ορίζεται το είδος του κτιρίου, ή της παρέμβασης και ο σκοπός που εξυπηρετεί στο σύνολό του. Ορίζονται οι επί μέρους λειτουργίες και εγκαταστάσεις του κτιρίου καθώς και οι απαραίτητοι χώροι που τις εξυπηρετούν ή τις υποστηρίζουν. Καθορίζεται και οι απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου και αν πρόκειται για προσθήκη αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση των υφιστάμενων. Το Κτιριολογικό Πρόγραμμα συνοδεύεται από σχετικό παράρτημα όπου κωδικοποιούνται οι χώροι του κτιρίου και δηλώνονται τα χαρακτηριστικά τους (επιφάνεια κλπ) σε σχέση με τις απαιτήσεις του Κυρίου του Έργου και των ισχυόντων Κανονισμών.
 
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ
  
    -Τεχνική Έκθεση
 
Ανάλυση προγράμματος έργου (κτιριολογικό πρόγραμμα προμελέτης)
 
Δεδομένα : Τοπογραφικά, εδαφολογικά , κλιματολογικά
 
Δεσμεύσεις περιοχής : Πολεοδομικές , Ρυθμιστικό, Χρήσεις Γης , Αρχαιολογία κλπ.
 
    -Γενική Τεχνική Περιγραφή του Έργου  με Αιτιολογική έκθεση χωροθέτησης και Αρχιτεκτονικής λύσης.
 
    - Σύνταξη Σχεδίων προδιαγραφών προμελέτης
 
Τοπογραφικά (1:200 – 1:1000).
Σχηματικό Προοπτικό ή Αξονομετρικό
Γενικής διάταξης και Περιβάλλοντος Χώρου
Κατόψεις , Όψεις  - Απαραίτητες Τομές
Διάγραμμα κάλυψης
Σχέδια διατάξεως φέροντος οργανισμού (Στατική αντιμετώπιση)
Διαγράμματα Εγκαταστάσεων (προμελέτη ΗΜ εγκαταστάσεων )
 
    -Καθορισμός των ελάχιστων απαιτούμενων ηλεκτρομηχανολογικών μελετών ανάλογα με το είδος του έργου και τις ενεργειακές απαιτήσεις του .
 
    -Ελεγχος απαιτήσεων ΔΕΗ για υποσταθμό μετά από αίτηση.
 
    -Γεωτεχνική έκθεση, εργαστηριακή εργασία, αξιολόγηση συμπερασμάτων στην περίπτωση που απαιτείται λόγω του μεγέθους και της σπουδαιότητας του έργου

   ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

    -Γεωτεχνική έκθεση, εργαστηριακή εργασία, αξιολόγηση συμπερασμάτων στην περίπτωση που απαιτείται λόγω του μεγέθους και της σπουδαιότητας του έργου
 
    -Σύνταξη Αρχιτεκτονικής μελέτης
 
Τεχνική Έκθεση για την περιγραφή του είδους των κατασκευών και των υλικών.
 
Σχέδια
 
        Τοπογραφικό – διάταξης κτιρίων, περιβάλλοντος χώρου,
        Κυκλοφοριακές συνδέσεις εντός και εκτός γηπέδου. (κλίμακα 1:500 – 1:1000)
Χάραξη εκσκαφών (1:50)
Διάγραμμα κάλυψης (κλίμακα 1:100-1:200)
 
               Όλες οι Κατόψεις , Όψεις , Τομές  ( με γενικές διαστάσεις και υψόμετρα των χώρων – 
               θέσεις φερόντων στοιχείων –
               χώροι μηχανημάτων, αγωγών και λοιπών εγκαταστάσεων). ( κλίμακα 1:50 – 1:100)
 
               Στα πλαίσια της αρχιτεκτονικής μελέτης συντάσσεται επίσης η  μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας.
               Η Μελέτη Ενεργειακής  Απόδοσης (ΜΕΑ) εφαρμόζεται  από 1/10/2010

              Επίσης οι φάκελοι ΣΑΥ-ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας) και (Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας)
              και το Χρονοδιάγραμμα κατασκευής.
 
    -Σύνταξη Στατικής Μελέτης.
 
Σχέδια Στατικής Μελέτης
Τεύχος Στατικών Υπολογισμών.
Ξυλότυποι ανά στάθμη.
Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών
 
    -Σύνταξη των Μελετών Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που έχουν καθορισθεί από τη φάση της προμελέτης με αντίστοιχη σύνταξη τευχών υπολογισμών και κατασκευαστικών σχεδίων. 
 
    Η οριστική μελέτη είναι πλήρης και σύμφωνα με τα ελάχιστα απαιτούμενα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας
 
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
 
    Τεχνική Περιγραφή που περιλαμβάνει  αρίθμηση κατά πλήρη αντιστοιχία της αρίθμησης έκαστου χώρου των κτιρίων με λεπτομερή ανάλυση των εκτελουμένων εργασιών, των μεθόδων και των υλικών κατασκευής εκάστου στοιχείου ξεχωριστά.
 
    Πίνακας χώρων (Κτιριολογικό Πρόγραμμα)
 
    Σχέδια Κατασκευής
 
    Πλέον των αρχιτεκτονικών σχεδίων της Οριστικής Μελέτης περιλαμβάνει :
Χαρακτηριστικές τομές (κλίμακα 1:20)
 
Πίνακες κουφωμάτων
 
    Πίνακες λεπτομερειών με όλες τις διαστάσεις, τις σχετικές στάθμες , τον τύπο και τις διαστάσεις όλων των ανοιγμάτων – κουφωμάτων, τις στάθμες των ποδιών των κατωφλιών και των υπερθύρων τη θέση και τις διαστάσεις των φέροντων στοιχείων, των υδραυλικών υποδοχέων-υδρορροών, το είδος κατασκευής των τοίχων πλήρωσης και των δαπέδων. Πλήρη αντιστοιχία των παραπάνω στα κατασκευαστικά σχέδια.
 
Σχέδια Λεπτομερειών
Σχέδια κουφωμάτων και Τομές κουφωμάτων (κλίμακα 1:20)
Πίνακες κλιμάκων (κλίμακα 1:20)
Σχέδια λεπτομερειών κλιμάκων -  χειρολισθήρων (κλίμακα 1:10)
Τομές σε όλο το ύψος σε χαρακτηριστικές θέσεις. (κλίμακα 1:10 )
Σχέδια κατασκευής ψευδοροφών και λεπτομέρειες (κλίμακα 1:20)
Σχέδια λεπτομερειών (Στηθαίων, κιγκλιδωμάτων, εξωστών) (κλίμακα 1:10)
Σχέδια λεπτομερειών (Επενδύσεων, Δάπεδο στρώσεων,) (κλίμακα 1:10)
Σχέδια λεπτομερειών (Αρμών διαστολής σε όλες τις θέσεις) (κλίμακα 1:10)
Σχέδια κατασκευής και λεπτομερειών (Μονώσεων ) (κλίμακα 1:10)
 
 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ
 
     Προκειμένου να δημοπρατηθεί ένα έργο και μετά την εκπόνηση των παραπάνω μελετών απαιτείται η σύνταξη των παρακάτω τευχών:
 
Τεύχος προμετρήσεων εργασιών .
Τεύχος ανάλυσης τιμών εργασιών
Τεύχος περιγραφικού τιμολογίου.
Τεύχος προϋπολογισμού του έργου αναλυτικός και συνοπτικός ανά κατηγορία εργασιών ή θέση.
Χρονοδιάγραμμα έργου
Τεύχος Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων
Τεύχος Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων
Τεύχος Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων
Τεύχος Διακήρυξης της Δημοπρασίας και Περίληψη αυτής .
Τεύχος Φ.Α.Υ. – Σ.Α.Υ.
Φάκελος Οικοδομικής  Άδειας.