ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο Τεχνικός Ασφαλείας και ο Συντονιστής Ασφάλειας προβλέπεται και επιβάλλεται από την ελληνική νομοθεσία σε όλα τα τεχνικά έργα, ανεξάρτητα αν είναι ιδιωτικά ή δημόσια, μικρά ή μεγάλα. Είναι υποχρεωτικό, για όλα τα έργα να δηλώνεται στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, να γίνεται γνωστοποίηση - ανακοίνωση του τεχνικού ασφαλείας, αλλά και όλου του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο εν λόγω έργο. Η νομοθεσία είναι σαφής και πλήρης, αλλά λόγω έλλειψης δυνατότητας ελέγχου των κατασκευών από τη μεριά της επιθεώρησης εργασίας, πολλά έργα μένουν και εκτελούνται έτσι , με αποτέλεσμα σε περίπτωση ατυχήματος ή κακής σχέσης εργαζόμενου και ιδιοκτήτη, Ο ρόλος του Τεχνικού Ασφαλείας είναι να καθορίζει τα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής στους χώρους εργασίας και να μεριμνεί για την τήρησή τους. Τα μέτρα ασφαλείας περιγράφονται με αρκετή σαφήνεια από την νομοθεσία και η μη τήρησή τους αυξάνει τις πιθανότητες εργατικού ατυχήματος. Ο Συντονιστής απαιτείται σε μεγάλα σχετικά έργα και είναι αυτός που συντονίζει τους υπόλοιπους τεχνικούς ασφαλείας κάθε υπεργολάβου και παίζει και το ρόλο του τεχνικού ασφαλείας του προσωπικού που έχει εργασιακή σχέση άμεση με τον κύριο του έργου.

Το γραφείο μας παρέχει χρόνια τις υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφαλείας ή του Συντονιστή , και σε ιδιοκτήτες και σε υπεργολάβους που υποχρεώνονται από τη σύμβασή τους να συμπράττουν με Τεχνικό Ασφάλειας για το προσωπικό και τις εργασίες που εκτελούν.