ΚΕΦ: 8.1&2.3.Υποχρεώσεις Ωφελουµένων-Δειγµατοληπτικοί Έλεγχοι-Κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ     8.   Υποχρεώσεις   Ωφελουµένων   -   Δειγµατοληπτικοί Έλεγχοι - Κυρώσεις

8.1 Υποχρεώσεις Ωφελουµένων

Ο Ωφελούµενος του Προγράµµατος υποχρεούται:

-  να αποδεχθεί τους όρους συµµετοχής του στο Πρόγραµµα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό, όπως αυτές αποτυπώνονται στον παρόντα Οδηγό.

-  να τηρεί τους όρους που απορρέουν από τη δανειακή σύµβαση µε την Τράπεζα.

-  να  δεχθεί  προγραµµατισµένους  επιτόπιους  ελέγχους  από  τα  αρµόδια  εθνικά  ή κοινοτικά όργανα, µετά από πρότερη συνεννόηση, διευκολύνοντας το έργο τους και παρέχοντας τα σχετικά ζητούµενα στοιχεία.

-  να διατηρήσει το έργο για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ολοκλήρωσή του.

-  να  τηρεί,  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  υλοποίησης  των  παρεµβάσεων,  την  ισχύουσα εθνική  και  κοινοτική  νοµοθεσία  και  να εξασφαλίσει  τις  απαιτούµενες  εγκρίσεις ή/και άδειες που προβλέπονται από αυτή.

 Στο πλαίσιο τήρησης των υποχρεώσεών του, ο Ωφελούµενος προσκοµίζει συµπληρωµένη µε  την  αίτησή  του,  Υπεύθυνη  Δήλωση  βάσει  των  Παραρτηµάτων  ΙV-A  και  IV-Β.  Η διαπίστωση  ότι  το  περιεχόµενο  της  Υπεύθυνης  Δήλωσης  δεν  είναι  αληθές  ή  ότι  δεν τηρούνται οι δεσµεύσεις που αποτυπώνονται σε αυτή, πέραν των προβλεπόµενων από το Νόµο συνεπειών (Ν. 1559/1986), µπορεί να οδηγήσει και σε ανάκληση της σχετικής απόφασης υπαγωγής µε συνέπεια την απένταξη του έργου του Ωφελούµενου από το Πρόγραµµα.

Στην  περίπτωση  πολυκατοικίας,  ο  εκπρόσωπος  των   Ωφελουµένων  υποχρεούται  να αποδεχθεί τους όρους συµµετοχής του στο Πρόγραµµα. Στο πλαίσιο αυτό, ο εκπρόσωπος προσκοµίζει συµπληρωµένη µε την αίτησή του, την Υπεύθυνη Δήλωση τουΠαραρτήµατος
ΙV-Γ.

 8.2 Δειγµατοληπτικοί έλεγχοι

Ο Δικαιούχος του Προγράµµατος µεριµνά για τη διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων για την ορθή εκτέλεση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του Προγράµµατος. Στο πλαίσιο   αυτό ο Δικαιούχος αναπτύσσει µεθοδολογία για την πραγµατοποίηση   των αναγκαίων δειγµατοληπτικών ελέγχων και µε βάση αυτήν:

α) πραγµατοποιεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους στους συνεργαζόµενους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς

β) συνεργάζεται µε την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.),  η  οποία  στο  πλαίσιο  των  αρµοδιοτήτων  της  πραγµατοποιεί ελέγχους για την πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης των ενεργειακών επιθεωρήσεων που αφορούν  στα  έργα  των  Ωφελουµένων  του  Προγράµµατος.  Η  πραγµατοποίηση  των ελέγχων θα γίνει στη βάση σχετικής συµφωνίας συνεργασίας µεταξύ των δύο µερών. 
Η Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ. πραγµατοποιεί συστηµικούς ελέγχους στη διαδικασία έκδοσης των ΠΕΑ που αφορούν τις αιτήσεις υπαγωγής και προβαίνει στη διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων,όπου απαιτείται.

Σηµειώνεται ότι ο Δικαιούχος οφείλει να διασφαλίσει την τήρηση φάκελου έργου για διάστηµα τριών (3) ετών µετά το κλείσιµο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 που συγχρηµατοδοτούν το Πρόγραµµα και σε κάθε περίπτωση µέχρι το 2020. Ο φάκελος πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα έντυπα του Προγράµµατος, τα δύο ΠΕΑ και όλα τα παραστατικά των παρεµβάσεων που υλοποιήθηκαν.

 8.3 Συνέπειες µη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του προγράµµατος και της απόφασης υπαγωγής  Σε  περίπτωση µη  ολοκλήρωσης  του  έργου  εκδίδεται  από  τον  Δικαιούχο  απόφαση ανάκλησης   υπαγωγής   του   έργου   του   Ωφελούµενου   από   το   Πρόγραµµα,   η   οποία  συνεπάγεται τη µη χορήγηση των κινήτρων. Συγκεκριµένα, στην περίπτωση όπου έχει εκταµιευθεί η προκαταβολή και ο Ωφελούµενος δεν υλοποιεί το έργο, καθώς και στην περίπτωση  όπου µετά   την   υλοποίηση   του   έργου   και   κατά   την   προσκόµιση   των δικαιολογητικών για την εκταµίευση του υπολοίπου ποσού του δανείου διαπιστωθεί η µη επίτευξη  του  ελάχιστου  ενεργειακού  στόχου  του  προγράµµατος (Κεφάλαιο  3),  η δανειακή σύµβαση δεν διέπεται πλέον από τους όρους του Προγράµµατος επισύροντας τις συνέπειες  που  προβλέπονται  στους  όρους  αυτής.  Η  απόφαση  ανάκλησης  υπαγωγής κοινοποιείται στο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό για την ενηµέρωση του Ωφελούµενου και την εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών.

Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου µε προϋπολογισµό µικρότερο από τον επιλέξιµο βάσει   της   απόφασης   υπαγωγής   του   έργου   του   Ωφελούµενου,   είτε   επειδή   τα προσκοµισθέντα παραστατικά υπολείπονται του επιλέξιµου προϋπολογισµού του έργου είτε  επειδή  δεν µπορεί  να  ολοκληρωθεί  η  εξόφλησή  τους (µη  καταβολή  από  τον Ωφελούµενο του υπερβάλλοντος ποσού), τροποποιείται ανάλογα από τον Δικαιούχο η απόφαση υπαγωγής, αναπροσαρµόζονται τα κίνητρα, καθώς και το ποσό µε το οποίο ο Δικαιούχος    συµµετέχει    στο    δανειακό    κεφάλαιο, ενώ η δανειακή σύµβαση αναπροσαρµόζεται  βάσει  του  νέου  επιλέξιµου  προϋπολογισµού.  Η  τροποποίηση  της απόφασης υπαγωγής κοινοποιείται στο χρηµατοπιστωτικό οργανισµό για την ενηµέρωση του Ωφελούµενου και την αναπροσαρµογή της δανειακής σύµβασης. Το υπερβάλλον ποσό που τυχόν έχει εκταµιευθεί είτε επιστρέφεται άµεσα από τον Ωφελούµενο είτε αποτελεί αντικείµενο   νέας   δανειακής   σύµβασης   που   δεν   διέπεται   από   τους   όρους   του Προγράµµατος.

Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία,  µετά  την  ολοκλήρωση  του  έργου,  διαπιστωθεί,  βάσει ελέγχων που διενεργούν τα αρµόδια εθνικά ή κοινοτικά όργανα, η µη ορθή υλοποίηση του  έργου, ο Δικαιούχος προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκληση  ή τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής και τη συνακόλουθη ανάκτηση των κινήτρων από τον Ωφελούµενο ή την αναπροσαρµογή αυτών.

Σε περίπτωση κατά την οποία, µετά την ολοκλήρωση του έργου, καταγγελθεί η δανειακή σύµβαση από τον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό, ο Δικαιούχος δεν καταβάλλει πλέον τους τόκους  στον  χρηµατοπιστωτικό  οργανισµό.  Σε  κάθε  περίπτωση, δεν  ανακαλείται  η απόφαση  υπαγωγής  και  ο  Δικαιούχος  δεν  ανακτά  τα  καταβληθέντα  κίνητρα  από  τον Ωφελούµενο.

Σε περίπτωση κατά την οποία, σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης του έργου ή µετά την ολοκλήρωσή  του,  διαπιστωθεί  η  µη  τήρηση  των  όρων  επιλεξιµότητας  του  έργου,  ο Δικαιούχος  προβαίνει  στις  απαραίτητες  ενέργειες  για  την  ανάκληση  της  απόφασης υπαγωγής του Ωφελούµενου και τη συνακόλουθη ανάκτηση των κινήτρων.


Print