ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ

 
 
 
ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ   : 
 
                                                                     κατεβάστε το σύνολο του [εδώpdf_im 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ  :

 κατεβάστε το σύνολο του [εδώ 

pdf_im ]  ή διαβάστε τον παρακάτω ανά παράγραφο :

 1. ΓΕΝΙΚΑ

Αποφασίζουμε την υπαγωγή στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» των Ωφελούμενων του συνημμένου Πίνακα 1 του Παραρτήματος - που προέρχονται από τους επιλαχόντες της απόφασης υπαγωγής 219384 / 27-09-2017 – το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι αναγκαίοι πόροι για την χρηματοδότηση των Ωφελούμενων του Πίνακα 1 του Παραρτήματος χρηματοδοτούνται: α) για το «Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης» πόροι προερχόμενοι από τα έσοδα από πλειστηριασμούς των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έτους 2016 και 2017, καθώς και από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2017 και β) για το Ταμείο «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» πόροι προερχόμενοι από επιστροφές του Ταμείου. Συνολικά υπάγονται: 1.110 Ωφελούμενοι, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό επενδύσεων 12.869.113,41 €, όπως καταγράφονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος, που συνιστά αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων από τους Ωφελούμενους, όπως αυτά περιγράφονται στον Πίνακα 1, είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης με τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Η επιδότηση επιτοκίου αφορά όλη τη διάρκεια του δανείου. Εάν μέχρι την υπογραφή της δανειακής σύμβασης δεν έχουν προσκομιστεί τα δικαιολογητικά που τυχόν δεν υποβλήθηκαν κατά την υποβολή της αίτησης, η υπαγωγή του Ωφελούμενου θα ανακληθεί. Τα ωφελήματα του Προγράμματος θα καταβληθούν υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος, όπως περιγράφονται στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος και στους όρους της σύμβασης δανείου με το χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Οι Δικαιούχοι του Πίνακα 1 θα ενημερωθούν για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα μέσω των συνεργαζόμενων χρηματοπιστωτικών οργανισμών εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας στους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ώστε να προσέλθουν σε αυτούς για την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων, εντός του χρονικού ορίου των σαράντα πέντε (45) ημερών από τη γνωστοποίηση της παρούσας στους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Περιγραφή - Προϋπολογισµός - Διάρκεια Προγράµµατος

1.1 Σκοπιμότητα link_icon2
1.2 Σύντονη περιγραφή - Διάρκεια Προγράµµατος link_icon2
1.3 Συνολικός προϋπολογισµός Προγράµµατος και περιφερειακή κατανοµή link_icon2
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Επιλέξιµες κατοικίες - Ωφελούµενοι

2.1. Επιλέξιµες Κατοικίες- ορισμοί - Γενικές Προυποθέσεις-Ειδικές Προυποθέσεις  

link_icon2
2.2 Ωφελούµενοι - 
2.3 Ειδικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων link_icon2
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Επιλέξιµες παρεµβάσεις - Όρια επιλέξιµων δαπανών - Ελάχιστος Ενεργειακός Στόχος

link_icon2
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Επιλέξιµος Προϋπολογισµός - Κίνητρα- Δανειακή Σύµβαση link_icon2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Απαιτούµενα Δικαιολογητικά Προετοιµασία- Διαδικασία Υποβολής Αίτησης 
5.1 Απαιτούµενα Δικαιολογητικά- Προετοιµασία

link_icon2
5.2 Α΄ Φάση Διαδικασίας - Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση link_icon2
5.3 Β΄ Φάση Διαδικασίας - Υποβολή Αιτήσεων- Κατ’ αρχήν επιλεξιµότητα link_icon2
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. -Υπαγωγή Αιτήσεων

6.1 Έλεγχος επιλεξιµότητας Αιτήσεων  6.2 Κατάταξη - Υπαγωγή έργων Ωφελουµένων

link_icon2
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Υλοποίηση Έργου

7.1 Εκταµίευση προκαταβολής δανείου- Έναρξη Υλοποίησης Έργου - Έκδοση παραστατικών

link_icon2
7.2 Ολοκλήρωση Παρεµβάσεων - Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση link_icon2
7.3 Ολοκλήρωση Έργου - Προσκόµιση Δικαιολογητικών - Εκταµίευση συνόλου ή υπόλοιπου δανείου - Χορήγηση κινήτρων link_icon2
7.4 Προθεσµίες Υλοποίησης του έργου link_icon2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Υποχρεώσεις Ωφελουµένων - Δειγµατοληπτικοί Έλεγχοι - Κυρώσεις

8.1 Υποχρεώσεις Ωφελουµένων 8.2 Δειγµατοληπτικοί έλεγχοι 8.3 Συνέπειες µη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του προγράµµατος και της απόφασης υπαγωγής

link_icon2
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Κύριοι  εµπλεκόµενοι φορείς

link_icon2
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Δηµοσιότητα Προγράµµατος

10.1 Υποχρεώσεις Δικαιούχου  - 10.2 Υποχρεώσεις Χρηµατοπιστωτικών Οργανισµών - 10.3 Υποχρεώσεις λοιπών φορέων

link_icon2
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. Πληροφόρηση

link_icon2

 

Print