ΚΕΦ: 7.2&3&4 Ολοκλήρωση παρεμβάσεων - Εκταμίευση υπολοίπου - Προθεσμίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Υλοποίηση Έργου

 7.2  Ολοκλήρωση Παρεμβάσεων - Δεύτερη ΕνεργειακήΕπιθεώρηση

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων ο Ωφελούμενος ή ο εκπρόσωπος της Πολυκατοικίας σε περίπτωση αίτησης Πολυκατοικίας, καλεί Ενεργειακό Επιθεωρητή για τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακήςεπιθεώρησης.

Με τη δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση διαπιστώνεται η ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας και η επίτευξη ή μη του ελάχιστου ενεργειακού στόχου όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 3. Η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση πρέπει να διενεργηθεί και να εκδοθεί το σχετικό ΠΕΑ (Β’ ΠΕΑ) εντός του συμβατικού χρόνου υλοποίησης του έργου (παρ. 7.4). Το παραστατικό δαπάνης (εξοφλημένο) της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης υποβάλλεται στο Δικαιούχο με την υποβολή της δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου.

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής, κατά τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης και στη βάση των καταγραφών του πρώτου ΠΕΑ, καταγράφει, για την πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου, τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν και ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Προγράμματος βάσει των σχετικών πιστοποιητικών των υλικών/ συστημάτων, την υλοποιημένη ποσότητα ανά κατηγορία δαπάνης, το αντίστοιχο κόστος βάσει των παραστατικών δαπανών που του προσκομίζει ο Ωφελούμενος καθώς και την ταυτότητα του ΠΕΑ που έχει εκδώσει. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται στο «Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωση Έργου» του Παραρτήματος VΙ. Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά των υλικών και συστημάτων, που χρησιμοποιήθηκαν για τις παρεμβάσεις, ελέγχονται από τον επιθεωρητή, έτσι ώστε να πιστοποιηθεί η συμβατότητά τους με τις προδιαγραφές του Κ.ΕΝ.Α.Κ. και του Προγράμματος.

Ο Ωφελούμενος καταχωρεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος τα στοιχεία του Β’ ΠΕΑ, τα στοιχεία των υλοποιημένων παρεμβάσεων και επισυνάπτειτο

«Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωση Έργου» (Παράρτημα VI).

Σε περίπτωση πολυκατοικίας, το κόστος των παρεμβάσεων, βάσει παραστατικών δαπανών, διαχωρίζεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας σε κόστος κοινόχρηστων και μη κοινόχρηστων παρεμβάσεων. Το κόστος των παρεμβάσεων επιμερίζεται στα διαμερίσματα με συμπλήρωση στο πληροφοριακό σύστημα των πεδίων του εντύπου του Παραρτήματος VΙΙ «Έντυπο Επιμερισμού κόστους βάσει παραστατικών δαπανών ανά διαμέρισμα πολυκατοικίας» και αποδοχή του από το σύνολο των ιδιοκτητών. Ο επιμερισμός του κόστους των κοινόχρηστων παρεμβάσεων γίνεται βάσει του ποσοστού ανά διαμέρισμα που είχε καταχωρηθεί στο Έντυπο Επιμερισμού κόστους βάσει προσφορών ανά διαμέρισμα πολυκατοικίας» του Παραρτήματος IV. Ο εκπρόσωπος καταχωρεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Προγράμματος τα στοιχεία του Β’ ΠΕΑ, τα στοιχεία των υλοποιημένων παρεμβάσεων και επισυνάπτει το «Έντυπο Καταγραφής Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωση Έργου» (Παράρτημα VI).

            Ολοκλήρωση Έργου – Προσκόμιση Δικαιολογητικών –Έλεγχοι

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων και τη διενέργεια της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

α) Ο Ωφελούμενος, και στην περίπτωση πολυκατοικίας ο εκπρόσωπος, καταχωρεί τη δήλωση πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου και την παροχή των κινήτρων του προγράμματος στο πληροφοριακό σύστημα επισυνάπτοντας τα παραστατικά δαπανών και τα λοιπά δικαιολογητικά του Παραρτήματος Χ. Με βάση τα καταχωρημένα ποσά δαπάνης, ο Ωφελούμενος ενημερώνεται από το πληροφοριακό σύστημα για τον συνολικό αιτούμενο επιλέξιμο προϋπολογισμό καθώς και για το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που απαιτείται να καταβάλει στους προμηθευτές/ αναδόχους/ κλπ, στην περίπτωση που το άθροισμα των υποβαλλόμενων δαπανών υπερβαίνει τον τελικό συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ή/και τα ανώτατα όρια δαπανών του προγράμματος.

β) Διενεργείται έλεγχος των δικαιολογητικών από τον Δικαιούχο. Με βάση την απόφαση υπαγωγής και τα υποβαλλόμενα παραστατικά δαπανών και παραστατικά καταβολής τυχόν ίδιας συμμετοχής, διαμορφώνεται ο τελικός συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός του έργου και τα ίδια κεφάλαια που απαιτείται να καταβληθούν από τον Ωφελούμενο. Στην περίπτωση διαφοροποίησης από τον αιτούμενο προϋπολογισμό του ανωτέρω σημείου α), ο Ωφελούμενος υποβάλλει τροποποιημένη δήλωση πιστοποίησης.

γ) Επιπλέον, στην περίπτωση πολυκατοικίας, η διαμόρφωση του επιλέξιμου προϋπολογισμού ανά Ωφελούμενο της προηγούμενης παραγράφου β’ γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την αναλογία κόστους κοινόχρηστων παρεμβάσεων που έχει καταγραφεί στο έντυπο επιμερισμού κόστους.

δ) Ο Δικαιούχος εφόσον διαπιστώσει την καταβολή των ιδίων κεφαλαίων από τον Ωφελούμενο για την εξόφληση των δαπανών, ενημερώνει τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό ώστε να καταβάλλει την επιχορήγηση και την εκταμίευση του συνόλου του δανείου, κατά περίπτωση, για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών (αναδόχων / προμηθευτών/ κλπ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στα κεφάλαια 4 και 7.1 και την καταβολή στον Ωφελούμενο του ποσού που του αντιστοιχεί για τα εξοφλημένα παραστατικάδαπάνης.

ε) Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός εκταμιεύει το σύνολο ή το υπόλοιπο του δανείου για όσους έχουν υπογράψει δανειακή σύμβαση και καταβάλλει την επιχορήγηση για την εξόφληση των επί πιστώσει παραστατικών δαπανών αναδόχων / προμηθευτών / συμβούλου έργου / μελετών σύμφωνα με τα οριζόμενα στα κεφάλαια 4 και 7.1.

στ) Στην περίπτωση πολυκατοικίας, τα ποσά της ανωτέρω παραγράφου ε’ χρησιμοποιούνται και για την πληρωμή του κόστους των κοινόχρηστων παρεμβάσεων, επιμεριζόμενα στους Ωφελούμενους.

η) Στην περίπτωση πληρωμών που έχουν διενεργηθεί από τον Ωφελούμενο, ήτοι αμοιβή ενεργειακού επιθεωρητή και καταβεβλημένες ασφαλιστικές εισφορές, που βαρύνουν τον Ωφελούμενο, το αντίστοιχο ποσό καταβάλλεται στον Ωφελούμενο. Στην περίπτωση πολυκατοικίας το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται επιμεριζόμενο στους Ωφελούμενους.

Επισημαίνεται ότι σε αυτό το στάδιο ο Δικαιούχος διενεργεί όλους τους απαραίτητους ελέγχους για τη διαπίστωση της τήρησης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος, βάσει της πληρότητας και του περιεχομένου του συνόλου των δικαιολογητικών που έχουν προσκομιστεί από τον Ωφελούμενο. Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω διαδικασία προκύψει ότι δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος για κάποιες αιτήσεις, ο Δικαιούχος προβαίνει σε ανάκληση της απόφασης υπαγωγής, της παραγράφου 6.2, κατά το μέρος που αφορά τις εν λόγω αιτήσεις και ενημερώνει μέσω του πληροφοριακού συστήματος υποβολής αιτήσεων τους Ωφελούμενους.

Επισημαίνεται ότι το έργο θεωρείται ολοκληρωμένο όταν έχουν υλοποιηθεί οι παρεμβάσεις (στην περίπτωση πολυκατοικίας οι παρεμβάσεις του συνόλου των ιδιοκτητών καθώς και οι κοινόχρηστες παρεμβάσεις) και έχουν εξοφληθεί οι σχετικές δαπάνες. Για τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης του έργου εκδίδεται από το Δικαιούχο σχετική απόφαση ολοκλήρωσης. Η απόφαση ολοκλήρωσης δημοσιεύεται στο Δικτυακό τόπο του Δικαιούχου (www.etean.com.gr) και αναρτάται στο ΠρόγραμμαΔιαύγεια.

Η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και οι ΕΥΔ ΠΕΠ διενεργούν επιτόπιους δειγματοληπτικούς ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθής εκτέλεσης υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και ενημερώνουν τον Δικαιούχο για τυχόν ενέργειες του σύμφωνα με τα ανωτέρω. Οι ανωτέρω Υπηρεσίες συνεργάζονται με τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος, τα οποία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους πραγματοποιούν ελέγχους για την πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης των ενεργειακών επιθεωρήσεων που αφορούν στα έργα των Ωφελουμένων του Προγράμματος. Στο πλαίσιο των ανωτέρω ελέγχων το Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος ενημερώνεται από το buildingcert για τις ανακλήσεις των ΠΕΑ που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο τουπρογράμματος.

Τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος πραγματοποιούν συστημικούς ελέγχους στη διαδικασία έκδοσης των ΠΕΑ που αφορούν τις αιτήσεις υπαγωγής και προβαίνουν στη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, όπου απαιτείται.

Ο Δικαιούχος του Προγράμματος διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη διαπίστωση της ορθής εκτέλεσης του οικονομικού αντικειμένου του Προγράμματος.

Σε περίπτωση που από τους ελέγχους προκύψει μη ολοκλήρωση του έργου, μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος κατά την υλοποίηση ή απόκλιση μεταξύ φυσικού και οικονομικού αντικειμένου εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο8.2.

          Προθεσμίες Υλοποίησης του έργου – χορήγησηκινήτρων

Η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, ήτοι

 • η υλοποίηση του συνόλου των παρεμβάσεων και η εξόφληση των απαιτούμενων δαπανών με ίδια κεφάλαια (π.χ. έκδοση αδειών, ασφαλιστικές εισφορές),
 • η διενέργεια της 2ης ενεργειακής επιθεώρησης και η εξόφληση αυτής,
 • η εξόφληση τυχόν μελετών ή /και συμβουλευτικών υπηρεσιών
  • η καταχώρηση στο ΠΣ της πρώτης δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου (από τον Ωφελούμενο και στη περίπτωση πολυκατοικίας από τον εκπρόσωπο) επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα παραστατικά δαπανών και τα λοιπά δικαιολογητικά του Παραρτήματος Χ,

θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τον Ωφελούμενο εντός χρονικού διαστήματος  εννέα μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής (συμβατικός χρόνος υλοποίησης του έργου). Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μετά τις16/06/2023.

Η καταβολή της επιχορήγησης και η εκταμίευση του συνολικού ποσού του δανείου ολοκληρώνεται εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου.

Τα ανωτέρω ποσά εκταμιεύονται σε τραπεζικό λογαριασμό του ωφελούμενου και είναι ακατάσχετα (συμπεριλαμβανομένης τυχόν προκαταβολής δανείου), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 Κανονισμού 1303/2013 και το άρθρο 32 Ν.4314/2014 και την με αρ. 465/1999 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κατ’ αναλογία εν προκειμένου του Δικαιούχου με τον Ωφελούμενο/ Τελικό Αποδέκτη της ενίσχυσης. Τα εν λόγω ποσά είναι δεσμευμένα για την πληρωμή προμηθευτών/ αναδόχων/κλπ.

Εν συνεχεία, οι πληρωμές προς τους αναδόχους/ προμηθευτές/ κλπ διενεργούνται άμεσα από το Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό, στη βάση εντολής/εξουσιοδότησης που έχει καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα από τον Ωφελούμενο, και σε κάθε περίπτωση όχι μετά το πέρας μιας (1) εβδομάδας από την καταβολή των χρημάτων σε αυτόν από το Δικαιούχο. Οι ανάδοχοι/ προμηθευτές δηλώνουν για την εκταμίευση της πληρωμής τον Επαγγελματικό Λογαριασμό που έχουν δηλώσει στο διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 45231/20.04.2017 (ΦΕΚ Β’ 1445), όπως έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ ΔΕΑΦ1167412 ΕΞ 2017/6.11.2017 (ΦΕΚ Β’ 3944) καιισχύει.

Εάν από τον έλεγχο της δήλωσης πιστοποίησης ολοκλήρωσης του έργου, ο Ωφελούμενος ενημερωθεί, από το πληροφοριακό σύστημα, για ποσό ιδίων κεφαλαίων που απαιτείται να καταβάλει στους προμηθευτές/ αναδόχους/ κλπ, (περίπτωση που το άθροισμα των υποβαλλόμενων δαπανών υπερβαίνει τον τελικό συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ή/και τα ανώτατα όρια δαπανών του προγράμματος), θα πρέπει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ενημέρωση να υποβάλει μέσω του πληροφοριακού συστήματος στο Δικαιούχο τα απαιτούμενα παραστατικά εξόφλησης, υποβάλλοντας τροποποιημένη δήλωση πιστοποίησης. Οι ανωτέρω προθεσμίες καταβολής της επιχορήγησης, εκταμίευσης του συνολικού ποσού του δανείου και πληρωμής προς τους αναδόχους/προμηθευτές παρατείνονται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα (δεκαπέντεημέρες).

Διευκρινίζονται τα εξής σύμφωνα και με την παρ. 1.2:

 • Η    υποβολή    αιτήσεων    ορίζεται    μέχρι    εξαντλήσεως   των   κεφαλαίων    του Προγράμματος ανά Περιφέρεια και όχι μετά την31.12.2021.
 • Η επιλεξιμότητα υποβαλλόμενων δαπανών για την ολοκλήρωση των έργων των Ωφελουμένων του προγράμματος λήγει την 16.06.2023. Δαπάνες των Ωφελούμενων που θα πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία αυτή είτε λόγω μη έγκυρης εξόφλησης κάποιων παραστατικών είτε λόγω του έλεγχου της δήλωσης πιστοποίησης, κρίνονται ως μη επιλέξιμες γιασυγχρηματοδότηση.
 • Η επιλεξιμότητα των δαπανών του Προγράμματος, ήτοι οι πληρωμές προς τους αναδόχους/προμηθευτές λήγει την 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 65 του κανονισμού 1303/2013, όπως κάθε φορά ισχύει.

          Διαδικασία Τροποποιήσεων – ΠαρατάσεωνΠροθεσμιών

Οι όροι υλοποίησης του έργου όπως ορίζονται στην απόφαση υπαγωγής και συγκεκριμένα τα στοιχεία του Ωφελούμενου και του ακινήτου, το ύψος της επιχορήγησης καθώς και το επιλέξιμο κόστος, η επίτευξη του ενεργειακού στόχου του προγράμματος καθώς και ο χρόνος υλοποίησης των παρεμβάσεων είναι ουσιώδεις και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή από τον ωφελούμενο.

              Τροποποιήσεις Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου

Μετά την απόφαση υπαγωγής και κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, επιτρέπονται τροποποιήσεις του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου υπό την προϋπόθεση ότι με την τροποποίηση δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα και ειδικότερα:

α) Χωρίς υποβολή αιτήματος

 • Ο Ωφελούμενος μπορεί να τροποποιήσει το συνδυασμό παρεμβάσεων στη βάση νέας πρότασης συνδυασμού παρεμβάσεων, που καταχωρεί ο ενεργειακός επιθεωρητής στο buildingcert, με την προϋπόθεση ότι με το νέο συνδυασμό παρεμβάσεων επιτυγχάνεται τεκμηριωμένα (διαπίστωση βάσει του Β’ ΠΕΑ, με την ολοκλήρωση του έργου) ο ελάχιστος ενεργειακόςστόχος.
 • Στον τροποποιημένο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό θα πρέπει να τηρούνται τα ανώτατα όρια (ανά υποκατηγορία παρέμβασης) που ορίζονται στον Οδηγό Προγράμματος, ήτοι, στον τροποποιούμενο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό δεν μπορεί να γίνει υπέρβαση των ανώτατων ορίων κατά ειδικότερη υποκατηγορία παρεμβάσεων. Για τις αμοιβές των περιπτώσεων α, β και γ της παραγράφου 4.1 δεν επιτρέπεται η υπέρβαση, ανά περίπτωση, των ποσών που έχουν εγκριθεί με την απόφασηυπαγωγής.
 • Δεν γίνεται δεκτό αίτημα τροποποίησης με συνέπεια την αύξηση του εγκεκριμένου επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων αλλά και του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που ο Ωφελούμενος επιθυμεί τροποποίηση του συνδυασμού παρεμβάσεων με ταυτόχρονη αύξηση του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων ή/και των λοιπών δαπανών με αντίστοιχη αύξηση του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού θα πρέπει να κάνει αίτηση ανάκλησης της τρέχουσας απόφασης υπαγωγής στο Δικαιούχο και εν συνεχεία να υποβάλει εκ νέου αίτηση. Στην περίπτωση αυτή επισημαίνονται ταεξής:Επιτρέπεται αλλαγή προμηθευτή. Στην περίπτωση που ο αρχικός προμηθευτής έχει ήδη λάβει προκαταβολή, ο Ωφελούμενος θα πρέπει πρώτα να διασφαλίσει ότι ο αρχικός προμηθευτής θα επιστρέψει την προκαταβολή στο λογαριασμό εξυπηρέτησης του δανείου και στη συνέχεια να προβεί στην αλλαγή του προμηθευτή στο πληροφοριακό σύστημα. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη για την επιστροφή της προκαταβολής βαρύνει τον Ωφελούμενο. Το ποσό της επιστροφής είτε αποδίδεται στους νέους προμηθευτές είτε επιμερίζεται στους υφιστάμενους.
  • Η νέα αίτηση αξιολογείται με νέα σειρά προτεραιότητας
  • Τυχόν δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί ως συνέχεια της 1ης ανακληθείσας αίτησης κρίνονται ως επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση εκείνη που η νέα αίτηση γίνεται αποδεκτή με βάση τους όρους και προϋποθέσεις υπαγωγής νέας αίτησης.
  • Επιτρέπεται αλλαγή ενεργειακού επιθεωρητή
  • Επιτρέπεται αλλαγή συμβούλου έργου. Στην περίπτωση αυτή ο Ωφελούμενος πρέπει να καταχωρήσει τα στοιχεία του νέου συμβούλου έργου στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος.

β) με υποβολή αιτήματος

 • Επιτρέπεται αλλαγή χρηματοδοτικού σχήματος σε περίπτωση κατάργησης ή περιορισμού του τραπεζικού δανεισμού.Ειδικότερα:
  • Σε περίπτωση που μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και κατά το στάδιο υπογραφής της δανειακής σύμβασης δεν χορηγηθεί δάνειο από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό ή χορηγηθεί μικρότερο ποσό, υφίσταται η δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής με ίδια κεφάλαια. Στην περίπτωση αυτή, και εφόσον ο Ωφελούμενος αποδέχεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος την εν λόγω μεταβολή στο χρηματοδοτικό σχήμα, ο Δικαιούχος προχωρεί στην τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής λόγω αλλαγής χρηματοδοτικού σχήματος. Η ανωτέρω αποδοχή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός της προθεσμίας που τίθεται για την υπογραφή δανειακής σύμβασης (παρ.6.2).
  • Σε περίπτωση πολυκατοικίας, εάν ο Ωφελούμενος δεν αποδεχθεί τη μεταβολή στο χρηματοδοτικό σχήμα, ανακαλείται από το Δικαιούχο η απόφαση υπαγωγής για το σύνολο των αιτήσεων τηςπολυκατοικίας.
  • Σε περίπτωση περιορισμού του ποσού του δανείου από τον Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης θα πρέπει να υποβληθεί από τον ωφελούμενο αίτηση στο Δικαιούχο για σχετική τροποποίηση του χρηματοδοτικού σχήματος

 

Η υποβολή αιτήματος τροποποίησης δεν παρατείνει το χρόνο υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, όπως αυτός έχει οριστεί στην παρ. 7.4

Γενικές επισημάνσεις για την τροποποίηση και ολοκλήρωση του έργου

Τροποποιητική απόφαση υπαγωγής εκδίδεται από το Δικαιούχο μόνο για την περίπτωση εκείνη που υποβάλλεται αίτημα τροποποίησης, λόγω αλλαγής του χρηματοδοτικού σχήματος. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις δεν υποβάλλεται αίτημα τροποποίησης και οι σχετικές αλλαγές στις δαπάνες κρίνονται ως επιλέξιμες ή μη στο στάδιο της ολοκλήρωσης (μετά την υποβολή της δήλωσης πιστοποίησης   για                        την ολοκλήρωση του έργου) και αποτυπώνονται στην απόφαση ολοκλήρωσης.

Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου με προϋπολογισμό μικρότερο από τον επιλέξιμο (συνολικό ή/και παρεμβάσεων) βάσει της απόφασης υπαγωγής του έργου του Ωφελούμενου, είτε επειδή τα προσκομισθέντα παραστατικά υπολείπονται του επιλέξιμου προϋπολογισμού του έργου είτε επειδή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η εξόφλησή τους (μη καταβολή από τον Ωφελούμενο του υπερβάλλοντος ποσού), οι εν λόγω αλλαγές αποτυπώνονται στην απόφαση ολοκλήρωσης αναπροσαρμόζονται τα κίνητρα, καθώς και το ποσό με το οποίο ο Δικαιούχος συμμετέχει στο δανειακό κεφάλαιο, ενώ το ποσό του δανείου αναπροσαρμόζεται βάσει του νέου επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων. Η απόφαση ολοκλήρωσης κοινοποιείται στον Ωφελούμενο και το χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Επισημαίνεται ότι προκειμένου να καταβληθεί η επιχορήγηση, το υπερβάλλον ποσό δανείου που τυχόν έχει εκταμιευθεί επιστρέφεται άμεσα από τον Ωφελούμενο.

Παρατάσεις Προθεσμιών

Μετά από έγκριση του Δικαιούχου επιτρέπονται οι παρακάτω παρατάσεις:

 • Παράταση της προθεσμίας αποδοχής της απόφασης υπαγωγής ή/και υπογραφής της δανειακής σύμβασης για επιπλέον διάστημα έως ένα (1) μήνα, από το πέρας της προθεσμίας. Το αίτημα πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν το πέρας της προθεσμίας για την οποία γίνεται το αίτημα παράτασης. Ο Δικαιούχος δύναται να χορηγεί έγκριση για τις εν λόγω παρατάσεις χωρίς εξέταση των ειδικότερων λόγων τουαιτήματος.
 • Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου, για επιπλέον διάστημα έως τριών (3) μηνών, από το πέρας της εν λόγω προθεσμίας. Για την χορήγηση της εν λόγω παράτασης ο Ωφελούμενος θα πρέπει να υποβάλλει αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα αίτημα, τεκμηριώνοντας τους λόγους της αιτούμενης παράτασης, αναρτώντας τυχόν υποστηρικτικά έγγραφα. Το αίτημα πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν το πέρας της προθεσμίας για την οποία γίνεται το αίτημαπαράτασης.
 • Αίτημα τροποποίησης συνοδευόμενο με αίτημα παράτασης θα εξετάζονται ως ξεχωριστά αιτήματα και θα αξιολογούνται από τονΔικαιούχο.
 • Παράταση πέραν των ανωτέρω προθεσμιών είναι δυνατόν να εγκριθεί από το Δικαιούχο μόνο σε περίπτωση ανωτέραςβίας.
 • Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης πέραν της 16/06/2023

ΚΕΦ: 7.1 Προκαταβολή δανείου- Υλοποίηση Έργου - Παραστατικά (Υλοποίηση Εργου)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Υλοποίηση και Ολοκλήρωση Έργου - Προθεσμίες

      7.1 Έναρξη Υλοποίησης Έργου – Εκταμίευση προκαταβολής δανείου- Έκδοση παραστατικών

Μετά την ηλεκτρονική αποδοχή της απόφασης Υπαγωγής από τον Ωφελούμενο, ο Ωφελούμενος ενημερώνεται ηλεκτρονικά σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των παρεμβάσεων, και την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου καθώς και για την υποχρέωσή του να συμπληρώσει τα στοιχεία των προμηθευτών / αναδόχων και μελετητή.

Για την έναρξη των εργασιών υλοποίησης του έργου, ο Ωφελούμενος οφείλει να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

Μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης παρέχεται στον Ωφελούμενο δυνατότητα εκταμίευσης προκαταβολής ποσού του δανείου που αντιστοιχεί στο 70% του ύψους του δανείου. Η προκαταβολή καταβάλλεται στους λογαριασμούς των προμηθευτών / αναδόχων(που έχουν δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα) κατόπιν σχετικής εντολής/εξουσιοδότησης προς το Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό, που καταχωρεί ο Ωφελούμενος στο πληροφοριακό σύστημα. Η εκταμίευση της προκαταβολής γίνεται άμεσα από το Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό και σε κάθε περίπτωση όχι μετά το πέρας μίας (1) εβδομάδας από την καταβολή των χρημάτων σε αυτόν από το Δικαιούχο. Ο Ωφελούμενος ενημερώνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος για την ανωτέρω διακίνηση του ποσού της προκαταβολής.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων είναι μικρότερος της προκαταβολής που έχει εκταμιευθεί, απαιτείται η επιστροφή από τον ωφελούμενο του υπερβάλλοντος ποσού προκειμένου να είναι δυνατή η εκταμίευση των λοιπών κινήτρων του προγράμματος, καθώς δεν είναι επιτρεπτή η χρήση ποσού επιχορήγησης για την αποπληρωμή του δανείου.

Οι Ωφελούμενοι που δεν έχουν επιλέξει τη λήψη δανείου, μπορούν να καταβάλουν στον ανάδοχο/ προμηθευτή προκαταβολή, μόνο όμως μέσω τραπεζικού συστήματος. Στην περίπτωση αυτή ο Ωφελούμενος είναι υπεύθυνος για το ύψος της προκαταβολής που καταβάλλει στον ανάδοχο/ προμηθευτή, καθώς η επιχορήγηση που τελικά θα λάβει δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τη διαφορά των πιστοποιούμενων επιλέξιμων δαπανών μείον το ποσό που έχει ήδη καταβληθεί στους αναδόχους/ προμηθευτές με ίδια κεφάλαια του Ωφελούμενου.

Έκδοση παραστατικών από τους αναδόχους / προμηθευτές/ Σύμβουλο/Μελετητή

Επιλέξιμα για το Πρόγραμμα είναι τα παραστατικά δαπανών επί πιστώσει, συμπεριλαμβανομένων των παραστατικών δαπανών αμοιβής συμβούλου έργου και εκπόνησης τεχνικών μελετών, καθώς και τα εξοφλημένα παραστατικά που αφορούν σε πληρωμή ενεργειακού επιθεωρητή, ασφαλιστικών εισφορών και καταβολή ιδίων κεφαλαίων, που εκδόθηκαν για τους σκοπούς του κάθε έργου μετά από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας της αίτησης του Ωφελούμενου (ημερομηνία έκδοσης του ΠΕΑ κατά την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση) και εντός του συμβατικού χρόνου υλοποίησης. Όλα τα παραστατικά δαπανών των υλοποιημένων παρεμβάσεων πρέπει να φέρουν ημερομηνία προγενέστερη της ή το πολύ ταυτόσημη με την ημερομηνία έκδοσης του ΠΕΑ της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης. Παραστατικά δαπανών υλοποιημένων παρεμβάσεων που φέρουν ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης του ΠΕΑ της δεύτερης ενεργειακής επιθεώρησης γίνονται αποδεκτά υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από δελτία αποστολής που έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία έκδοσης του εν λόγω ΠΕΑ.

Στο πλαίσιο της εγκεκριμένης αίτησης, για την υλοποίηση των παρεμβάσεων (προμήθεια εξοπλισμού / υλικών και εκτέλεση εργασιών) εκδίδονται τα παραστατικά Λιανικών Συναλλαγών που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ, Υποπαράγραφος Ε.1, Παράγραφος Ε, Άρθρο 1 του Ν.4093/2012, ΦΕΚ Α’222, 12/11/2012), όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. Στο πλαίσιο αυτό είναι, μεταξύ άλλων, αποδεκτά τα εξής παραστατικά:

 • Απόδειξη Λιανικής Πώλησης ή ισοδύναμο βάσει του ΚΦΑΣ παραστατικό επί πιστώσει, για την προμήθεια εξοπλισμού / υλικών στο όνομα του ωφελούμενου. Στο παραστατικό αυτό αναγράφεται υποχρεωτικά και αναλυτικά:

-               η λιανική τιμή πώλησης για κάθε είδος πωλούμενου στοιχείου (υλικά, εξαρτήματακλπ.)

-               τα πλήρη στοιχεία του ωφελούμενου (υποχρεωτικά η πλήρης διεύθυνση του ακινήτου της απόφασης υπαγωγής)

-               τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού (π.χ. μάρκα, μοντέλο, ισχύς, είδος υλικών, μέτρα, τεμάχια κλπ), προκειμένου να είναι δυνατή η ένταξη της δαπάνης στις κατηγορίες του πίνακα του κεφαλαίου 3 και να διαπιστώνεται η τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων του Κ.ΕΝ.Α.Κ.

Για δαπάνες των κατηγοριών 1 και 2 είναι απαραίτητη η αναγραφή των τετραγωνικών μέτρων. Για τις λοιπές κατηγορίες αναφέρονται τα τεμάχια.

 • Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ή ισοδύναμο βάσει του ΚΦΑΣ παραστατικό επί πιστώσει, για τις μελέτες, υπηρεσίες, ή τις εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού στο όνομα του ωφελούμενου. Στο παραστατικό αυτό αναγράφεται υποχρεωτικά και αναλυτικά:

-               το είδος (τοποθέτηση, μελέτη, επίβλεψη κλπ.) και η αξία των εργασιών

-               τα πλήρη στοιχεία του ωφελούμενου (υποχρεωτικά η πλήρης διεύθυνση του ακινήτου της απόφασηςυπαγωγής)

Στην περίπτωση που ένας ανάδοχος/προμηθευτής εκδίδει αποδείξεις ταμειακής μηχανής, όπου δεν είναι δυνατή η αναγραφή των προαναφερόμενων στοιχείων ανά φορολογικό παραστατικό, προσκομίζει επιπλέον και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρει αναλυτικά, ανά παραστατικό, τα ανωτέρω απαιτούμενα στοιχεία. Η Υπεύθυνη Δήλωση προσκομίζεται και στην περίπτωση που, για τον οποιοδήποτε λόγο, στις ανωτέρω αναφερόμενες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών δεν είναι δυνατή η αναγραφή των ανωτέρω αναφερόμενων απαιτούμενων στοιχείων.

Τα παραστατικά δαπανών θα πρέπει να προέρχονται μόνο από έναν προμηθευτή / ανάδοχο ανά κατηγορία δαπάνης, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Στην περίπτωση πολυκατοικίας, εκδίδονται διαφορετικά παραστατικά για κάθε διαμέρισμα που αφορούν αποκλειστικά σε μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις και ένα παραστατικό δαπανών, ανά είδος δαπάνης, για τις κοινόχρηστες παρεμβάσεις με την ένδειξη «διαχείριση πολυκατοικίας».

Τα παραστατικά θα πρέπει να περιλαμβάνουν μόνο τον εξοπλισμό, τα υλικά και τις υπηρεσίες που αφορούν στις επιλέξιμες για το πρόγραμμα παρεμβάσεις (δεν πρέπει να περιλαμβάνουν πωλούμενα είδη και υπηρεσίες που δεν σχετίζονται με το πρόγραμμα).

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που γίνονται πληρωμές με ίδια κεφάλαια (μη λήψη δανείου, υπέρβαση επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων, υπέρβαση ανώτατων ορίων αμοιβών - ενεργειακού επιθεωρητή κλπ), αυτές θα πρέπει να πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω τραπεζικού συστήματος.

Επισημαίνεται ότι τα παραστατικά δαπάνης θα πρέπει στα στοιχεία επαγγέλματος του λήπτη του παραστατικού να έχουν την ένδειξη «ιδιώτης».

Για την εξόφληση των δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, θα λαμβάνονται κάθε φορά υπόψη τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ρυθμίζουν το πλαίσιο πραγματοποίησης συναλλαγών και θέσπισης τυχόν περιορισμών σε αυτές. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι επιλέξιμες συναλλαγές που πραγματοποιούνται με καταβολή μετρητών. Σε περίπτωση πληρωμής δαπανών μέσω πιστωτικής κάρτας, θα πρέπει να προσκομιστεί δικαιολογητικό που να τεκμηριώνει την εξόφληση της δαπάνης.

Δεν γίνονται αποδεκτά τα ακόλουθα:

 • Πληρωμές που διενεργεί ο ωφελούμενος, με εξαίρεση την πληρωμή ενεργειακού επιθεωρητή, ασφαλιστικών εισφορών και την καταβολή ιδίων κεφαλαίων (όλες όμως μέσω τραπεζικού συστήματος).
 • Φορολογικά στοιχεία τα οποία εκδόθηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας, ανεξάρτητα αν εξοφλούνται αργότερα.
 • Η εξόφληση δαπανών με μετρητά ή με τη χρήση επιταγών τρίτων.
  • Πληρωμές οι οποίες έγιναν με τρόπο και με παραστατικά τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις, που ρυθμίζουν το πλαίσιο πραγματοποίησης συναλλαγών και θέσπισης τυχόν περιορισμών σεβαυτές.

Τα παραστατικά δαπανών που δε θα εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δε θα γίνονται δεκτά και οι σχετικές δαπάνες δε θα θεωρούνται επιλέξιμες για το Πρόγραμμα.

Με την ολοκλήρωση του έργου, ο προμηθευτής των υλικών / συστημάτων παρέχει για τα χαρακτηριστικά τους Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VIII-A, και ο ανάδοχος του έργου παρέχει Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VIII-B, για την ορθή εγκατάσταση/ τοποθέτηση / εφαρμογή βάσει των προϋποθέσεων που θέτει ο προμηθευτής ή/και ο Ενεργειακός Επιθεωρητής. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής των υλικών και ο ανάδοχος του έργου είναι το ίδιο πρόσωπο συμπληρώνεται Υπεύθυνη Δήλωση για το σύνολο των ανωτέρω, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VIII-Γ.

Ο Ωφελούμενος με την υποβολή της δήλωσης πιστοποίησης για την ολοκλήρωση του έργου έχει την υποχρέωση να αναρτήσει στο πληροφοριακό σύστημα τις ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις (πρωτότυπα των οποίων τηρεί στο φάκελο του έργου), προκειμένου να χορηγηθούν τα κίνητρα.

ΚΕΦ: 5.3 Β΄ Φάση Διαδικασίας - Υποβολή Αιτήσεων- Κατ’ αρχήν επιλεξιµότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Απαιτούµενα Δικαιολογητικά Προετοιµασία- Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

5.3 Β΄ Φάση Διαδικασίας - Υποβολή Αιτήσεων- Κατ’ αρχήν επιλεξιµότητα

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Απαιτούµενα Δικαιολογητικά Προετοιµασία- Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

 

 ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ

 

 

ΚΕΦ: 6.1&2. Ελεγχος Επιλεξίμότητας - Κατάταξη (Υπαγωγή Αίτησης)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Υπαγωγή Αιτήσεων - κατάταξη

        6.1  Έλεγχος επιλεξιμότητας Αιτήσεων

Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των αιτήσεων γίνεται με ευθύνη του Δικαιούχου.

Οι αιτήσεις υπάγονται στη βάση άμεσης αξιολόγησης, ήτοι αυτοτελούς αξιολόγησης της κάθε αίτησης στη βάση της αρχής της χρονικής προτεραιότητας (first in – first out), τους διαθέσιμους πόρους και το χρόνο ολοκλήρωσης του αιτήματος για λήψη δανείου.

Για την αποδοχή και υπαγωγή των αιτήσεων διενεργούνται μόνο αυτοματοποιημένοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι μέσω του πληροφοριακού συστήματος υποβολής αιτήσεων με διασταύρωση των υποβαλλόμενων στοιχείων κατάταξης σε κατηγορία Ωφελούμενου και έλεγχο τυπικής (αριθμητικής) πληρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Για τις Ειδικές Περιπτώσεις της παραγράφου 5.2, ο Δικαιούχος διενεργεί, πριν την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών για κατάταξη των αιτήσεων σε κατηγορία του πίνακα 2.2.1.

Στη βάση των αποτελεσμάτων των ανωτέρω ελέγχων, τις εγκρίσεις δανείων από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και της αρχή της χρονικής προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, ο δικαιούχος καταρτίζει πίνακες κατάταξης αιτήσεων.

Ο Δικαιούχος, πριν την κατάρτιση των ανωτέρω πινάκων, διενεργεί έλεγχο και για τη διαπίστωση της τήρησης των ειδικών προϋποθέσεων της παραγράφου 2.3, στη βάση των συνολικών αιτήσεων που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω διαδικασία προκύψουν διαφορές σε σχέση με τις «επιλέξιμες» αιτήσεις που προέκυψαν βάσει των ηλεκτρονικών ελέγχων, ο Ωφελούμενος ενημερώνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος υποβολής αιτήσεων ότι η αίτησή του δεν κρίνεται επιλέξιμη και ότι στην περίπτωση που έχει συμπεριληφθεί σε απόφαση υπαγωγής, η τελευταία θα ανακληθεί.

Επισημαίνεται ότι ο Δικαιούχος, βάσει των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τους Ωφελούμενους, θα διενεργήσει σε επόμενο στάδιο (και σε κάθε περίπτωση πριν την καταβολή των ωφελημάτων) τους απαραίτητους διοικητικούς ελέγχους για τη διαπίστωση, βάσει των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, της τήρησης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος. Εάν από τους ανωτέρω ελέγχους διαπιστωθεί αναντιστοιχία των στοιχείων των δικαιολογητικών με την απόφαση υπαγωγής και τους όρους του προγράμματος θα γίνεται ανάκληση της απόφασης υπαγωγής από το Δικαιούχο και θα επέρχονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην οικεία παράγραφο «8.2 Συνέπειες μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεωντου προγράμματος και της απόφασης υπαγωγής». Στο πλαίσιο των ανωτέρω ελέγχων είναι δυνατό να ζητηθούν διευκρινήσεις επί των προσκομιζομένων δικαιολογητικών καθώς και πρόσθετα δικαιολογητικά διευκρινιστικού/ συμπληρωματικού χαρακτήρα, όπου απαιτείται για τον έλεγχο των κριτηρίων υπαγωγής. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η προσκόμιση δικαιολογητικού του Παραρτήματος Ι για την κάλυψη των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα, που να φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, πλην αυτών που έχουν διευκρινιστικό και μόνο χαρακτήρα.

6.2.  Κατάταξη – Υπαγωγή Έργων Ωφελουμένων – Υπογραφή Δανειακών Συμβάσεων - Προθεσμίες -Υπαναχώρηση

Σε τακτά χρονικά διαστήματα, που καθορίζονται από το Δικαιούχο, ο τελευταίος  καταρτίζει πίνακα κατάταξης αιτήσεων προς υπαγωγή και πίνακα απόρριψης αιτήσεων ανά Περιφέρεια και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, οι οποίοι υποβάλλονται στην Επενδυτική Επιτροπή για έγκριση. Οι πίνακες κατάταξης αιτήσεων δύναται να υποβάλλονται στην Επενδυτική Επιτροπή μετά από αίτημα του προέδρου της. Ο πίνακας κατάταξης περιλαμβάνει αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος, έχουν ελεγχθεί με επιτυχία, έχουν λάβει προέγκριση δανείου από Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό (για τις περιπτώσεις που έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα), δεν έχουν κανενός είδους εκκρεμότητα και δεν έχουν εντωμεταξύ ακυρωθεί.

Βάσει του ανωτέρω πίνακα κατάταξης, εκδίδεται απόφαση του Δικαιούχου για την υπαγωγή των αιτήσεων των Ωφελουμένων στο Πρόγραμμα (Απόφαση Υπαγωγής). Οι υπαγωγές στο Πρόγραμμα πραγματοποιούνται, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων, ανά Περιφέρεια και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, με βάση τη χρονική σειρά υποβολής των αιτήσεων, όπως αυτή πιστοποιείται από τον εξαψήφιο αριθμό πρωτοκόλλου που εκδίδεται από το πληροφοριακό σύστημα υπαγωγής των αιτήσεων, και τη χρονική σειρά προέγκρισης δανείου, για τις περιπτώσεις που έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα.

Η απόφαση υπαγωγής είναι ενιαία για το σύνολο των Ωφελουμένων και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα, ανά Περιφέρεια και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

 • Αναλυτικά στοιχεία της πράξης στην οποία εντάσσεται το προς υλοποίηση έργο και συγκεκριμένα: τίτλος της πράξης, Ευρωπαϊκό Ταμείο συγχρηματοδότησης, κατηγορία Περιφέρειας, άξονας προτεραιότητας και ο αντίστοιχος κωδικός του, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται και ο αντίστοιχος κωδικός του, κωδικός της πράξης στο ΟΠΣ, τυποποιημένος κωδικός προσδιορισμού της πράξης  και ο Δικαιούχος της πράξης, συλλογική απόφαση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέσω της οποίας ο Δικαιούχος λαμβάνει τη συνεισφορά του Ελληνικού δημοσίου και την ενωσιακή συμμετοχή που προβλέπεται και ο φορέας χρηματοδότησης τηςπράξης.
 • Αναλυτικό πίνακα των Ωφελουμένων που υπάγονται στο Πρόγραμμα με την κατηγορία του Ωφελούμενου, την επιλέξιμη κατοικία και το είδος αυτής, με τον αντίστοιχο επιλέξιμο προϋπολογισμό και τα ίδια κεφάλαια και αναφορά στην επιλέξιμη αίτηση, την προθεσμία για την αποδοχή της απόφασης υπαγωγής και την προθεσμία υπογραφής της Σύμβασης του δανείου (σε περίπτωση λήψης δανείου).
 • Το συμβατικό χρόνο υλοποίησης του έργου.
 • Τις υποχρεώσεις του Ωφελούμενου λόγω συγχρηματοδότησης από ενωσιακούς πόρους (ως προς την υλοποίηση του έργου, την τήρηση στοιχείων και δικαιολογητικών, την αποδοχή ελέγχων,κλπ).
 • Τα όργανα και τη διαδικασία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης – παρακολούθησης του φυσικού αντικειμένου.
 • Τη διαδικασία χορήγησης δανείων στους Ωφελούμενους (σε περίπτωση λήψης δανείου).
 • Τη διαδικασία καταβολής των κινήτρων του Προγράμματος.
 • Τις συνέπειες μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος.

Η    απόφαση     υπαγωγής    δημοσιεύεται     στο    Δικτυακό     τόπο    του    Δικαιούχου (www.etean.com.gr) και αναρτάται στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Ακολούθως ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής όλοι οι αιτούντες τόσο για την υπαγωγή όσο και για την απόρριψη της αίτησης από το Δικαιούχο, ειδικότερα:

 • Στην περίπτωση των αιτήσεων που έχουν εγκριθεί και συμπεριληφθεί στην απόφαση υπαγωγής, αποστέλλεται ηλεκτρονικά επιστολή, χωριστά στον κάθε Ωφελούμενο, στην οποία περιλαμβάνεται σαφής και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, του χρονοδιαγράμματος, του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού και του ποσοστού επιχορήγησης (απόσπασμα απόφασης υπαγωγής). Επίσης, στην επιστολή περιλαμβάνεται παράρτημα με όλα τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία. Mε την επιστολή θα ενημερώνεται ο Ωφελούμενος για την υποχρέωση καταχώρησης Δήλωσης Αποδοχής, για την αποδοχή της υπαγωγής του στο Πρόγραμμα, την αποδοχή του περιεχομένου της απόφασης υπαγωγής, των στοιχείων της ανωτέρω επιστολής και όλων των όρων που τίθενται στον Οδηγό για την υλοποίηση του έργου και την παρακολούθηση αυτού, για την επιβεβαίωση των στοιχείων που έχει υποβάλει με την αίτησή του καθώς και για την υποχρέωση προσέλευσης σε υποκατάστημα του χρηματοπιστωτικού οργανισμού για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται). Οι Ωφελούμενοι αποδέχονται ηλεκτρονικά την απόφαση υπαγωγής και στη συνέχεια προσέρχονται στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται), κατά τα οριζόμενα στο κεφάλαιο 4. Η ανωτέρω διαδικασία (ηλεκτρονική αποδοχή απόφασης, υπογραφή της σύμβασης όπου απαιτείται) ολοκληρώνεται εντός διαστήματος δύο (2) μηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής.
 • Οι αιτούντες των οποίων οι αιτήσεις δεν εγκρίθηκαν ενημερώνονται από το Δικαιούχο εντός 10 ημερών από την έκδοση της σχετικής απόφασης απόρριψης. Στην ενημέρωση περιλαμβάνεται και ο ακριβής λόγος απόρριψής τους. Επί της απόρριψης της αίτησης, οι Ωφελούμενοι δύνανται να ασκήσουν την προβλεπόμενη στην παράγραφο 8.3 ένσταση.

Επισημαίνεται ότι οι Ωφελούμενοι θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά το περιεχόμενο της ανωτέρω ηλεκτρονικής επιστολής έγκρισης της αίτησής τους πριν αποδεχθούν ηλεκτρονικά την Απόφαση Υπαγωγής, καθώς ο Δικαιούχος, βάσει των δικαιολογητικών που έχουν προσκομισθεί/ αναρτηθεί από τους Ωφελούμενους, θα διενεργήσει σε επόμενο στάδιο (και σε κάθε περίπτωση πριν την καταβολή των ωφελημάτων) τους απαραίτητους ελέγχους για τη διαπίστωση της τήρησης του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος. Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω διαδικασία προκύψει ότι δεν πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος για κάποιες αιτήσεις, ο Δικαιούχος προβαίνει σε ανάκληση της απόφασης υπαγωγής, της παραγράφου 6.2, κατά το μέρος που αφορά στις εν λόγω αιτήσεις και ενημερώνει μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων τους ενδιαφερόμενους.

Η αποδοχή από τον Ωφελούμενο της υπαγωγής του στο Πρόγραμμα, συνιστά αποδοχή ότι κάθε στοιχείο του έργου μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο δημοσιοποίησης. Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων βάσει τουΝ.2472/97.

Οι συνεργαζόμενοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί ενημερώνονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής για τις αποφάσεις υπαγωγής, σε περίπτωση λήψης δανείου.

Σε περίπτωση που ο Ωφελούμενος δεν αποδεχθεί την απόφαση υπαγωγής ή/και δεν προσέλθει για υπογραφή της δανειακής σύμβασης, σε περίπτωση λήψης δανείου - υπαναχώρηση - εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των δύο μηνών, ο Δικαιούχος προβαίνει στην ανάκληση της οικείας απόφασης υπαγωγής.

Στην περίπτωση πολυκατοικίας, η υπαναχώρηση έστω και ενός από τους αιτούντες ή/και μη δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής με σύναψη δανείου ή καταβολή ιδίων κεφαλαίων συνεπάγεται την ανάκληση της απόφασης υπαγωγής για όλες τις αιτήσεις της πολυκατοικίας. Σε κάθε περίπτωση, ο Ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα δήλωσης υπαναχώρησης, σε οποιοδήποτε στάδιο, μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Προγράμματος.

Σημειώνεται ότι, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών, ως ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής

 

 

ΚΕΦ: 5.2 Α΄ Φάση Διαδικασίας - Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Απαιτούµενα Δικαιολογητικά Προετοιµασία- Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

 5.2 Α΄ Φάση Διαδικασίας - Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση

          Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος εξασφαλίσει τις απαραίτητες συμφωνίες / συναινέσεις και έχει ελέγξει τη δυνατότητα επιλεξιμότητας της κατοικίας του, απευθύνεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση της ιδιοκτησίας του / του κτηρίου και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ). Το εν λόγω ΠΕΑ θα πρέπει να έχει εκδοθεί βάσει του νέου πλαισίου για τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581, ΦΕΚ Β’ 2367/12.07.2017) και συνεπώς θα πρέπει να φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της 26.11.2017 (27.11.2017 η ημερομηνία ενεργοποίησης πληροφοριακού συστήματος έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης βάσει του ΚΕνΑΚ που έχει εγκριθεί με την απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017, ΦΕΚ Β’2367/12.07.2017)

Μόνο οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση του ανωτέρω ΠΕΑ μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες για το Πρόγραμμα (ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας) και μέχρι την έκδοση της απόφασης υπαγωγής δύνανται να πραγματοποιηθούν με αποκλειστική ευθύνη του Ωφελούμενου, με έκδοση επί πιστώσει παραστατικών δαπανών αναδόχων/προμηθευτών. Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να δοθεί από τον ενδιαφερόμενο ιδιαίτερη προσοχή στις Γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας της παραγράφου 2.1.2.

Με το συνδυασμό παρεμβάσεων της προς υπαγωγή αίτησης θα πρέπει να υλοποιείται η πρώτη (1η) από τις προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που καταγράφονται στο ΠΕΑ. Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφει τις παρεμβάσεις που θα συμπεριληφθούν στην αίτηση στο «Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων» του Παραρτήματος ΙΙΙ. Το Παράρτημα αυτό υπογράφεται από τον ενεργειακό επιθεωρητή και τον ενδιαφερόμενο και υποβάλλεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Σε περίπτωση αλλαγής της πρότασης των παρεμβάσεων ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταχωρεί τη νέα πρόταση στο buildingcert, και αντίστοιχα επικαιροποιείται το «Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων» του Παραρτήματος ΙΙΙ και επισυνάπτεται στο πληροφοριακό σύστημα (στην περίπτωση που η αίτηση έχει ήδη οριστικοποιηθεί, το Παράρτημα επισυνάπτεται κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης).

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής στην περιγραφή των επιμέρους παρεμβάσεων θα πρέπει να αναφέρει τις προδιαγραφές και τα τεχνικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά των δομικών υλικών και των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων που απαιτούνται για τον υπολογισμό του ενεργειακού αποτελέσματος και τον έλεγχο της ικανοποίησης των απαιτήσεων του Προγράμματος, του κεφαλαίου 3, τον ενεργειακό στόχο που θα επιτευχθεί μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων και λοιπά στοιχεία του ΠαραρτήματοςΙΙΙ.

Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει, ηλεκτρονικά στην αίτηση, τον συνδυασμό παρεμβάσεων (μία ή περισσότερες παρεμβάσεις), τα στοιχεία του ΠΕΑ, καθώς και τα στοιχεία κόστους βάσει των προσφορών των προμηθευτών και αναδόχων των παρεμβάσεων και επισυνάπτει ηλεκτρονικά το «Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων» του ΠαραρτήματοςΙΙΙ.

Πολυκατοικία

Ο εκπρόσωπος απευθύνεται σε Ενεργειακό Επιθεωρητή, ώστε να διενεργηθεί η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση του κτηρίου και να εκδοθεί το Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ). Το ΠΕΑ αφορά στο σύνολο του κτηρίου για χρήση κατοικίας. Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφει τις παρεμβάσεις που θα συμπεριληφθούν στην αίτηση για το σύνολο της πολυκατοικίας στο «Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων» του Παραρτήματος ΙΙΙ. Το Παράρτημα αυτό υπογράφεται από τον ενεργειακό επιθεωρητή και τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και υποβάλλεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

Το κόστος των παρεμβάσεων, διαχωρίζεται από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας σε κόστος κοινόχρηστων και μη κοινόχρηστων παρεμβάσεων. Το κόστος των παρεμβάσεων επιμερίζεται στα διαμερίσματα με συμπλήρωση στο πληροφοριακό σύστημα των πεδίων του εντύπου του Παραρτήματος IV «Έντυπο Επιμερισμού κόστους βάσει προσφορών ανά διαμέρισμα πολυκατοικίας» και αποδοχή του από το σύνολο των ιδιοκτητών. Ο εν λόγω επιμερισμός σε επίπεδο ποσοστού χρησιμοποιείται και για την εξόφληση του κόστους των κοινόχρηστων παρεμβάσεων. Ανάλογα επιμερίζεται και το κόστος Ενεργειακού Επιθεωρητή/ Συμβούλου έργου/ Μελετητή.

Ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας συμπληρώνει, ηλεκτρονικά στην αίτηση, τον συνδυασμό παρεμβάσεων (μία ή περισσότερες παρεμβάσεις), τα στοιχεία του ΠΕΑ, καθώς και τα στοιχεία κόστους βάσει των προσφορών των προμηθευτών και αναδόχων των παρεμβάσεων, τον επιμερισμό, κλπ και επισυνάπτει ηλεκτρονικά το «Έντυπο Πρότασης Παρεμβάσεων» του ΠαραρτήματοςΙΙΙ.

Επισημαίνεται ότι η επιλογή Ενεργειακού Επιθεωρητή πρέπει να γίνεται συνυπολογίζοντας τους περιορισμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α’/28.07.2016), όπως ισχύει, όπου ορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες ο Ενεργειακός Επιθεωρητής δεν δικαιούται να διενεργήσει επιθεώρηση σε κάποιο ακίνητο

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ