ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 83 ΤΟΥ  Ν.4495/17 

Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή περιλαμβανομένης και της δωρεάς αιτία θανάτου, που συντάσσεται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο ή και σε ακίνητο χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού. 

Η βεβαίωση του μηχανικού συνοδεύεται από Τοπογραφικό Διάγραμμα, εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα.

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ :

α) για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού για τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4178/2013 έχει καταρτιστεί συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίων / καθέτων ιδιοκτησιών ή έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια,

β) σε κάθε περίπτωση για ακίνητα εντός σχεδίου για τα οποία έχει κυρωθεί πράξη εφαρμογής,

γ) για ακίνητα εκτός σχεδίου πόλης, μη άρτια και μη οικοδομήσιμα, σύμφωνα με το εμβαδόν του τίτλου,

δ) για ακίνητα που προέρχονται από αναδασμό και διανομή, εφόσον η αντικειμενική αξία τους δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, εξαιρουμένων αυτών που βρίσκονται εντός καθορισμένης Ζ.Ο.Ε.. 

Η βεβαίωση μηχανικού της παρ.1 του άρθρου 83 του ν.4495/17 εκδίδεται από εμάς άμεσα (εφόσον διαθέτετε τα σχέδια της Οικοδομικής Αδειας) μετά από αυτοψία, με πλήρη γνώση των ευθυνών που απορρεούν επίσης από τον νόμο 4495/17 

Η πλέον εικοσαετίας εμπειρίας μας σε πολεοδομικά και κτιριοδομικά θέματα, αλλά και η παράλληλη κατασκευαστική μας εμπειρία, αποτελούν εγγύηση για την εγκυρότητα της βεβαίωσης και κατ' επέκταση της συμβολαιογραφικής πράξης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ

Εκδίδουμε βεβαιώσεις για ακίνητα σε όλη την Ελλάδα

Ειδικές Τιμές για Ταυτόχρονη  έκσοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.

[Επικοινωνείστε άμεσα μαζί μας]

 

Οι προδιαγραφές της βεβαίωσης του μηχανικού, αλλά και της υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη, περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1 :

 

Με την ως άνω υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τη βεβαίωση μηχανικού δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι:

i) στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα ή

ii) στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινοκτήτων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ’ υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια, ή

iii) ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις περιπτώσεις του άρθρου 2 του παρόντος.

 

 

επιστροφή στις υπηρεσίες μας link_icon2

 

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ